Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Sprawy interesantów

Strona zawiera opisy podstawowych spraw, którymi zajmuje się Wydział, wraz z ich opisem i wzorem odpowiedniego wniosku.
Jeśli na stronie brakuje interesującego Państwa tematu, proszę o kontakt z pracownikami Wydziału.

Zarówno wypis jak i wyrys wydawany jest na Wniosek zainteresowanego.
Wzór wniosku o wypis/wyrys w postaci pliku pdf dostępny jest tutaj.
Wzór wniosku o wypis/wyrys w postaci pliku doc dostępny jest tutaj.

Wypełnione i podpisane wnioski będą zrealizowane po dostarczeniu ich do Starostwa Powiatowego w Mońkach:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP,
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez portal Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosku podpisanego cyfrowo.
W BOK-u można uzyskać informację o tym, jakiego rodzaju dokumentów potrzebują Państwo w danej sytuacji oraz wypełnić właściwy wniosek wspólnie z pracownikiem Wydziału.

Wniosek należy dokładnie przeczytać i uzupełnić, wskazując jakiego obrębu ewidencyjnego, działki/budynku/lokalu dotyczy wniosek, podając dane wnioskodawcy (imię, nazwisku, adres) itd. Wniosek musi być podpisany. W przypadku wniosków papierowych wymagany jest zwykły podpis, natomiast dla wniosków cyfrowych wymagany jest podpis cyfrowy.
Na podstawie Wniosku zostanie naliczona opłata administracyjna w formie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO). Wysokość opłaty określonej w DOO wynika ściśle z przepisów i uzależniona jest od zakresu wnioskowanych danych.

Przykładowa wysokość opłaty za wydanie:
- wypisu pełnego dla 1 działki to 50,00zł,
- wypisu uproszczonego dla 1 działki to 15,00zł,
- wypisy i wyrysu dla jednej działki to 150,00zł.
W przypadku wypisów przesyłanych na wskazany adres nie jest doliczana opłata za przesyłkę.
Pełny cennik opłat za wypisy zawiera Załącznik nr 1 do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Wydanie dokumentów nastąpi po opłaceniu DOO.
Opłatę za wydane dokumenty należy uiścić na koncie Starostwa Powiatowego w Mońkach za pośrednictwem:
- terminala płatniczego kartą w Biurze Obsługi Klienta (BOK) z odpłatnością 2,00zł,
- wpłaty w Banku Spółdzielczym w Mońkach (ul. Wyzwolenia 13; www.bsmonki.pl ). Ta forma płatności pozbawiona jest opłat,
- przelewu ze strony internetowej swego banku na przeznaczonym do tego stanowisku komputerowym znajdującym się obok BOK-u,
- w przypadku otrzymania DOO drogą e-mailową, należy odesłać potwierdzenie przelewu w e-mailu zwrotnym.
Dane do przelewu znajdują się na każdym DOO.

Wyjaśnienie czym jest wypis/wyrys z ewidencji gruntów można uzyskać 'tutaj'.
Mapa ewidencyjna jak i zasadnicza wydawana jest na Wniosek zainteresowanego i może ją kupić każdy, nawet jeśli dotyczy ona obszaru którego wnioskodawca nie jest właścicielem (z wyłączeniem terenów zamkniętych).

Zależnie od zaznaczenia właściwych opcji we Wniosku, na podstawie takich samych wniosków może być wydana mapa ewidencyjna lub zasadnicza.
Wniosek na powyższe mapy składa się z 2 części:
- Wniosku P, w którym należy uzupełnić podstawowe informacje, takie jak dane wnioskodawcy, sposób odbioru dokumentów (osobisty, wysyłka), zakres wykorzystania danych (np. dla potrzeb własnych, lub dla potrzeb firmy)  czy rodzaj danych jakie chcemy kupić (tu należy zaznaczyć, jaka mapa nas interesuje),
- Wniosku P3, który stanowi uzupełnienie Wniosku P. W nim właśnie należy zaznaczyć jaki format danych nas interesuje (papierowy czy elektroniczny), w jakiej skali ma być mapa, czy ma być kolorowa itd oraz przede wszystkim obszar/działka, obręb ewidencyjny którego mapa ma dotyczyć. Możliwe jest dołączenie załącznika z zaznaczeniem wnioskowanego obszaru, zwłaszcza, gdy wykracza poza obszar kilku-kilkunastu działek.

Wzór wniosku o wydanie mapy ewidencyjnej/zasadniczej w postaci pliku pdf dostępny jest tutaj.

Wypełnione i podpisane wnioski będą zrealizowane po dostarczeniu ich do Starostwa Powiatowego w Mońkach:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP,
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez portal Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.

Wiemy, że odpowiednie wypełnienie Wniosków, zwłaszcza określenie skali i formatu kartki jest dla Państwa problematyczne, zwłaszcza, że często dopiero przy wydruku okazuje się jak duży obszar zajmuje wnioskowana mapa i jakiej wielkości kartki potrzeba do jej wydruku.
Dlatego też pracownicy Wydziału pomogą w uzupełnieniu Wniosku na miejscu, w Starostwie, ew. skontaktują się z Państwem telefonicznie, w przypadku gdyby Wnioski były niespójne lub wymagały korekty.

Wnioski należy dokładnie przeczytać, uzupełnić. Z pewnością dla określenia właściwych nazw obrębów ewidencyjnych, numerów działek, czy nawet wydruku mapy poglądowej wnioskowanego obszaru mapy, która będzie załącznikiem do Wniosku, przydatna będzie mapa powiatu dostępna pod adresem www.mapa.monki.pl.
Opis powyższej internetowej mapy powiatu dostępny jest tutaj.
Wnioski muszą być podpisane. W przypadku wniosków papierowych wymagany jest zwykły podpis, natomiast dla wniosków cyfrowych wymagany jest podpis cyfrowy.

Na podstawie Wniosku zostanie naliczona opłata administracyjna w formie Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO). Wysokość opłaty określonej w DOO wynika ściśle z przepisów i uzależniona jest od zakresu wnioskowanych danych.

Mapa kolorowa jest odrobinę droższa, lecz dużo czytelniejsza, dlatego zachęcamy do jej zakupu.
Mapa zasadnicza: w skali 1:1000, na kartce A4, czarno-biała - to koszt około 16,10zł.
Mapa ewidencyjna: w skali 1:5000, na kartce A4, czarno-biała - to koszt około 7,50zł.
W przypadku wybrania opcji wysyłki, wnioskowane mapy zostaną przesłane na wskazany adres, a w związku z tym zostanie doliczona opłata w wysokości 10,00zł (lub większa w przypadku cięższych wysyłek).

Wydanie map nastąpi po opłaceniu DOO.
Opłatę za wydane dokumenty należy uiścić na koncie Starostwa Powiatowego w Mońkach za pośrednictwem:
- terminala płatniczego kartą w Biurze Obsługi Klienta (BOK) z odpłatnością 2,00zł,
- wpłaty w Banku Spółdzielczym w Mońkach (ul. Wyzwolenia 13; www.bsmonki.pl ). Ta forma płatności pozbawiona jest opłat,
- przelewu ze strony internetowej swego banku na przeznaczonym do tego stanowisku komputerowym znajdującym się obok BOK-u,
- w przypadku otrzymania DOO drogą e-mailową, należy odesłać potwierdzenie przelewu w e-mailu zwrotnym.
Dane do przelewu znajdują się na każdym DOO.

Wraz z wnioskowaną mapą otrzymają Państwo Licencję, która określa jakiego rodzaju dane Państwo zakupili i do jakich celów mogą ich używać. Ustawodawca wyszczególnił bowiem np. możliwość wykorzystywania danych dla celów edukacyjnych (np. jako materiał do pracy inżynierskiej), dla celów prywatnych czy też jako zakup na potrzeby firmy, z możliwością ich publikacji w sieci Internet. Rodzaj i zakres otrzymanej Licencji zależny będzie od opcji wybranych we Wniosku P.

Wyjaśnienie czym jest mapa ewidencyjna można znaleźć tutaj.
Wyjaśnienie czym jest mapa zasadnicza można znaleźć tutaj.
Mapę do celów projektowych (link) wykonuje geodeta.
Zachęcamy do zapoznania się z krótkim opisem przebiegu tych prac przedstawionym w słowniku, do którego link jest powyżej.

Opracowań tego rodzaju nie wykonuje Starostwo Powiatowe, czy urzędy gmin.
Mogą one jedynie zlecać tego typu prace firmom geodezyjnym.
W Wydziale oraz na stronie Wydziału (link) dostępna jest lista firm z branży geodezyjnej realizująca tego typu prace. Nie jest to lista zamknięta.

Starostwo prowadzi sprzedaż m.in. map zasadniczych (również opisanych w słowniku),
nie należy ich jednak mylić z mapami do celów projektowych.

Za terminy i jakość wykonania map do celów projektowych odpowiadaja wykonująca je firma geodezyjna. Jej cenę należy uzgodnić z geodetą.

Należy pamiętać, że przy wykonaniu każdej pracy geodezyjnej, w tym opracowaniu mapy do celów projektowych, geodeta zobowiązany jest do przestrzegania procedur administracyjnych na różnych etapach prac oraz uiszczenia opłat administracyjnych na rzecz Starostwa.
Działkę ewidencyjną można podzielić na dwie, lub więcej działek.
W wyniku podziału powstaną nowe działki, które otrzymają nowe numery, będą one jednak związane z wcześniejszym numerem działki, np.
dzieląc działkę nr 3 na dwie działki, otrzymamy działki o numerach 3/1 i 3/2.

Dokumentację niezbędną do podziału działki wykonuje uprawniony do tego geodeta. Tylko i wyłącznie on. (znajdź geodetę).
Nie wykonuje tego urząd (starostwo powiatowe, czy gmina). Niekiedy zdarza się jednak, że urzędy potrzebują aby dokonać podziału działki.
Wtedy jednak zlecają tego typu prace firmom geodezyjnym. Jest to zawsze kwestia umowy pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą.

Z punktu widzenia jednak Państwa, jako osób zainteresowanych podziałem swojej działki najważniejsze jest zgłoszenie się do firmy z branży geodezyjnej i uzgodnienie jakiej konkretnie działki ma dotyczyć podział i jakiego kształtu działek po podziale Państwo oczekują, czy też do jakich celów przeznaczona ma być działka po podziale. Firmy geodezyjne, jako specjaliści w tej dziedzinie pomogą Państwo z pewnością w załatwieniu wszelkich formalności związanych z procedurą podziałową.

Muszą Państwo jednak wiedzieć, że zależnie od tego jaką działkę Państwo dzielą (czy np. jest to las, czy działka zabudowana w mieście) cała procedura może trwać od kilku tygodni, do nawet kilku miesięcy. Częściowo jest to związane z ustawowymi terminami poszczególnych etapów prac, których skrócić się nie da oraz niekiedy z koniecznością przeprowadzania uzgodnień z różnymi instytucjami.

Cena podziału zależna jest jedynie od tego co uzgodnią Państwo z wykonawcą prac, czyli geodetą. Starostwo powiatowe w żaden sposób nie wpływa na ceny tego typu usług realizowanych przecież na wolnym rynku. Z pewnością cena ta uzależniona może być od tego jak trudna jest praca nad danym podziałem. Firma geodezyjna musi przy szacunku kosztów uwzględnić wiele czynników, takich jak praca zespołu terenowego, praca kameralna nad obliczeniami, sporządzeniem dokumentacji, map, zestawień, wykazów itd. czyli wszystkiego tego, co jest niezbędne aby dokumentacja geodezyjna sporządzona do podziału przeszła pozytywną weryfikację w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Zależnie od procedury podziałowej, bo jest ich kilka, projekt podziału mogą ostatecznie i prawnie zatwierdzić różne urzędy.
Podział kończy powstaniem nowych działek. Nowe działki wprowadzane są do baz danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę, tak aby były ujawnione zarówno na mapie jak i na np. wypisach. Podział zawsze poprzedza decyzja i to jej uprawomocnieniu dokonuję się stosownych zmian.

 
Zaświadczenie w sprawie objęcia działki Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach jest jednym z dokumentów wymaganych podczas sprzedaży nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie Zaświadczeni (doc, pdf),
- Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Miejsce i sposób wniesienia opłaty skarbowej:
Opłatę skarbowa w wysokości 17,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Mońkach:
Nr rachunku 95 1240 5211 1111 0010 7408 0369
Urząd Miejski w Mońkach nie posiada kasy.
Opłaty nie należy wnosić na konto Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Miejsce złożenia Wniosku:
Wypełniony Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP,
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez portal Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.

Osoby upoważnione do złożenia Wniosku:
Wniosek może złożyć osobiście właściciel działki, której dotyczy Wniosek.
Właściciel ten może też działać przez pełnomocnika, wówczas pełnomocnik dołącza do dokumentów dodatkowo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z poświadczeniem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł (nr konta jak wyżej). Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym (rodzice, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Sprawy realizowane są w miarę możliwości na bieżąco, lecz nie dłuzej niż w terminie 7 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:
Pokój nr 6 (parter) tel. 85 727 88 21

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia służy zażalenie.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2018r., poz. 2129 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.).
Wyłączenia gruntów z produkcji rolnej jest jedną z procedur niezbędnych do przeprowadzenia, gdy staramy się o budowę budynku na terenie rolnym.

Wymagane dokumenty:
- podanie o wyłączenie grunt z produkcji rolnej (pdf),
- decyzja o warunkach zabudowy, z klauzulą ostateczności oraz załącznikiem graficznym lub wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- projekt planu zagospodarowania nieruchomości objętej Wnioskiem, z zaznaczonym w kolorze obrysem powierzchni niezbędnej do wyłączenia z produkcji rolnej oraz liczbowym zbilnasowaniem tej powierzchni z rozbiciem według klas gruntu  użytków gruntowych, podpisanym i opieczętowanym prez architekta, wykonawcę projektu,
- oświadczenie wnioskodawcy czy prowadzi gospodarstwo rolne.

Miejsce i sposób wniesienia opłaty skarbowej:
Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia Wniosku:
Wypełniony Wniosek należy złożyć:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP,
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez portal Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.

Osoby upoważnione do złożenia Wniosku:
Wniosek może złożyć osobiście właściciel działki, której dotyczy Wniosek.
Właściciel ten może też działać przez pełnomocnika, wówczas pełnomocnik dołącza do dokumentów dodatkowo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z poświadczeniem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł (nr konta jak wyżej). Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym (rodzice, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski realizowane są w ciągu miesiąca.
W sprawach szczególnie skomplikowanych termin może zostać przedłużony do dwuóch miesięcy.

Miejsce załatwienia sprawy:
Pokój nr 6 (parter) tel. 85 727 88 21

Tryb odwoławczy:
Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji prysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyji za pośrednictwem Starosty Monieciego.

Uwaga:
1.
Z uwagi na fakt, iż decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej wraz z operatem z inwentaryzacji powykonawczej obiektu stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, zaleca się, aby obszar przewidywany do wyłączenia z produkcji rolnej, obejmujący powierzchnię planowanej zabudowy i ciągów komunikacyjnych, odpowiadał regularnej figurze geometrycznej.
2. W przypadku planowanej budowy budynku mieszkalnego, siedliska gospodarstwa rolnego lub budowy obiektów związanych wyłącznie z produkcją rolną oraz przetwórstwem rolno-spożywczym, należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie z organu podatkowego o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub kopię ostatniej decyzji o ustaleniu wysokości podatku rolnego.
3. Na wniosek inwestora (Wnioskodawcy) wydawane są decyzje zezwalające na wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa i IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze.
4. W przypadku inwestycji planowanych na gruntach stanowiących użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego klas IV, IVa IVb, V i VI oraz lokalizacji na gruntach rolnych, wchodzących w skład gospodarstw rolnych budynku mieszkalnego (siedliska gospodarstwa) i budynków gospodarczych, służących wyłącznie produkcji rolnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, niezbędne jest uzyskanie przez inwestorów informacji o braku konieczności uzyskania zezwolenia na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub pisma o wyłączeniu gruntów bez konieczności ponoszenia z tego tytułu opłat.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 03 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017, poz 1161),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 roku, poz.2101 z późn zm.)

 
W celu udokumentowania w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pracy w gospodarstwie rolnym rodziców należy przedłożyć Zaświadcenie wydawane przez Starostwo Powiatowe w Mońkach.
Zaświadczenie to jest wydawane po złożeniu Wniosku, z prośbą o jego wydanie.

Wzór wniosku do pobrania tutaj.

Miejsce i sposób wniesienia opłaty skarbowej:
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego istnienie gospodrstwa rolnego rodziców/teściów jest zwolniony z opłaty, zgodnie z zapisami Art 121. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce złożenia Wniosku:
Wypełniony Wniosek należy złożyć:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP,
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez portal Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.

Osoby upoważnione do złożenia Wniosku:
Osoba ubiegająca się o emerytrę/rentę.

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski realizowane są w ciągu miesiąca.
Zgodnie z zapisami Art 24 p2a pp2) Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków może nastąpić na wniosek.
Oznacza to, że jeśli posiadają Państwo dokumenty świadczące o tym, że informacje zawarte w ewidencji są nieaktulane, to przedkładając tego typu dokumenty w starostwie wraz z wnioskiem o zmianę danych na podstawie tychże dokumentów, wszynają Państwo procedurę, która finalnie zmieni dane nieaktualne, na te wynikające z dokumentów. Będzie to miało miejsce, rzecz jasna, tylko wtedy, gdy wszystkie dokumenty będą właściwe.
 
Na wprowadzenie stosownej zmiany mamy 30 dni od dnia otrzymania wniosku, lecz jest to (z pewnymi wyjątkami) maksymalny termin ustawowy. Dokładamy starań, aby sprawy rozpatrywać na bieżąco i bez zbędnej zwłoki.

Wzór wniosku o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów dostępny jest tutaj.

Miejsce złożenia Wniosku:
Wypełniony Wniosek należy złożyć:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP,
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez portal Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.