Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Narady koordynacyjne

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Mońkach
Aby dokonać uzgodnienia projektu na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Mońkach należy złożyć Wniosek z prośbą o dokonanie uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie urządzeń infrastruktury podziemnej i nadziemnej przez inwestora, bądź jego upoważnionego przedstawiciela
[Wzór wniosku do pobrania].
Wymagane elementy Wniosku:
We wniosku z prośbą o dokonanie uzgodnienia należy jednoznacznie określić:
1) Datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
2) Nazwę gminy, obrębu oraz numerów działek których dotyczy prośba,
3) Wskazanie ilości przyłączy i/lub sieci przedkładanych do zaopiniowania,
4) Jednoznaczne określenie płatnika, inwestora oraz projektanta dla danej inwestycji,
5) Wykaz współrzędnych punktów projektu, pliki .dwg lub .dxf  - w układzie 2000, lub zwymiarowanie projektu umożliwiające aktualizację baz GESUT.

Załączniki do Wniosku:
Dokumentację złożyć należy w zwartej formie (skoroszyt, teczka itp.) umożliwiającej wyjęcie kart.
Wskazane jest też podanie numeru telefonu lub adresu e-mail do kontaktu.
Do Wniosku należy dołączyć:
1) Co najmniej trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu,
opracowane na aktualnej mapie do celów projektowych. Wymagane jest, aby projektant potwierdził, że nie dokonał modyfikacji mapy do celów projektowych, umieszczając na projekcie informację o treści:
 „Nie dokonałem modyfikacji mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu
pod numerem P.2008.………..” wraz z własnoręcznym podpisem projektanta.
2) Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3) Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu, warunki techniczne budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.
4) Orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.
5) W przypadku dokonania uzgodnień branżowych należy dołączyć je do wniosku:
     elektroenergetyczne – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
     ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok,  tel.(85) 676-66-41, 676-66-42, 676-66-44,
     telekomunikacja –ORANGE POLSKA S.A.
     ul. Cieszyńska 3 p.2f,  15-371 Białystok, tel.(85) 747 22 20.
6) Upoważnienie inwestora w przypadku występowania o uzgodnienie przez inny podmiot.
Złożenie i odbiór Wniosku:
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć należy w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Mońkach (w holu, na  parterze, tel. 85 727 88 22).
Po złożeniu Wniosku naliczona zostanie opłata w postaci Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO), która w postaci cyfrowej może zostać przesłana na wskazany we Wniosku adres e-mail.
Po opłaceniu DOO (sugeruję się przesłanie potwierdzenia opłaty w e-mailu zwrotnym) protokół z narady wraz z pozostałą dokumentacją będzie do odbioru w pokoju 8, na parterze Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Komórka odpowiedzialna:
Narada Koordynacyjna
Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Juliusza Słowackiego 5a,
19-100 Mońki
parter, pokój 8, tel.85 727 88 12,
e-mail: m.leszczynski@monki.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Przewodniczący: Pan Marian Leszczyński, pokój nr 8, tel.: 85 727 88 12
Zastępca Przewodniczącego: Pan Jerzy Rutkowski, pokój nr 6, tel.: 85 727 88 16
Wnioski o uzgodnienie projektu rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Narady Koordynacyjnej.
Narady zwoływane są każdorazowo po wpłynięciu Wniosku i nie rzadziej niż w terminach podanych w kalendarzu [kalendarz do pobrania].

 
Płatność na podstawie wystawionego Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) za uzgodnienie projektu należy uiścić na koncie Starostwa Powiatowego w Mońkach (dane poniżej) za pośrednictwem:
- terminala płatniczego kartą w Biurze Obsługi Klienta (BOK) z odpłatnością 2,00zł,
- wpłaty w Banku Spółdzielczym w Mońkach (ul. Wyzwolenia 13; www.bsmonki.pl ). Ta forma płatności pozbawiona jest opłat,
- przelewu ze strony internetowej swego banku na przeznaczonym do tego stanowisku komputerowym znajdującym się obok BOK-u,
- w przypadku otrzymania DOO drogą e-mailową, należy odesłać potwierdzenie przelewu w e-mailu zwrotnym.

Dane do przelewu znajdują się na każdym DOO.

Dane do przelewu:
Starostwo Powiatowe w Mońkach
Bank Spółdzielczy Mońki
Nr konta: 45 8085 0005 0005 0210 2000 0010
Ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
Jako tytuł przelewu:  nr Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 
1) Ustawa z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101–j.t.).
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.w spawie standardów technicznych wykonywania i przekazywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572).
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowania geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133).