Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Narady koordynacyjne

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Mońkach
Od stycznia 2020 roku pojawiła się możliwość przeprowadzenia narady koordynacyjnej za pośrednictwem Modułu dostępnego w trybie chronionym ‘Internetowe narady koordynacyjne-ZUD’ portalu powiatowego dostępnego na stronie:
https://monki.geoportal2.pl/.
Jest to bardzo intuicyjne narzędzie, które działa z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Wprowadziliśmy je licząc na usprawnienie pracy zarówno Państwa jak i naszej.

Za jego pośrednictwem możliwe jest:
- przeglądanie wniosków złożonych do Starostwa Powiatowego w Mońkach dotyczących narady koordynacyjnej,
- odniesienie się do w/w wniosków w postaci tekstu, pliku lub wyboru opcji systemu.

Korzystanie z narzędzie jest bezpłatne, nie wymaga podpisywania Umowy, ani osobistej obecności w Starostwie.

Niezbędne jest jedynie wypełnienie i przesłanie do Starostwa Powiatowego w Mońkach wniosku z prośbą o nadanie dostępu dla instytucji/organu oraz reprezentujących ją osób, które będą brały udział w weryfikacji dokumentacji przedłożonej na naradzie koordynacyjnej.
Dane do logowania się przesłae zostaną na wskazany we wniosku adres e-mailowy.
Wzór wniosku dostępnego tutaj.

Brak ustosunkowania się do danego wniosku w wyznaczonym w kalendarzu narad koordynacyjnych terminie, oznaczony będzie na protokole z danej narady koordynacyjnej, jako brak uzgodnienia (nie oznacza to uzgodnienia negatywnego, lecz brak udziału w naradzie).
 
Do wszystkich wniosków podlegających naradzie (zarówno złożonych w postaci cyfrowej jak i tradycyjnej) udostępnione będą pliki przedłożone przez Wnioskodawców.
Będzie możliwość ich pobrania i zapoznania się z nimi.

Kalendarz narad koordynacyjnych na dany rok dostępny jest tutaj.
Obowiązuje on zarówno dla wniosków złożonych w postaci cyfrowej jak i tradycyjnej.
System każdorazowo będzie przesyłał na wskazany we wniosku o nadanie dostępu do systemu adres e-mailowy infomrację o danej Naradzie Koordynacyjnej oraz datach i godzinac dostępu do plików.

W celu usystematyzowania narad koordynacyjnych wprowadzono poniższy cykliczny schemat ich organizowania:
- dla wniosków złożonych w pierwszym tygodniu,
- prowadzone będą uzgodnienia z gestorami sieci, gminami i innymi instytucjami w drugim tygodniu,
- w poniedziałek trzeciego tygodnia (lub pierwszego dnia pracującego po tym poniedziałku) będą przygotowywane protokoły z danej narady koordynacyjnej, na podstawie odpowiedzi udzielonych za pośrednictwem portalu przez gestorów sieci, gminy i inne instytucje. Dostępne będą przez moduł portalu (podpisane cyfrowo), lub w wersji drukowanej podpisane przez upoważnionego pracownika Starostwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Dzięki temu od poniedziałku do piątku drugiego tygodnia, będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z wnioskami złożonymi do Starostwa w pierwszym tygodniu.
 
Od stycznia 2020 roku pojawiła się możliwość przeprowadzenia narady koordynacyjnej za pośrednictwem Modułu 'Wnioski na naradę koordynacyjną' powiatowego geoportalu dostępnego na stronie:
https://monki.geoportal2.pl/.
Jest to bardzo intuicyjne narzędzie, które działa z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
Wprowadziliśmy je licząc na usprawnienie pracy zarówno Państwa jak i naszej.

Za jego pośrednictwem możliwe jest:
- złożenie wniosku wraz z załącznikami bezpośrednio do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach,
- automatyczne uzupełnienie numerów działek (zgodne ze stanem ewidencji gruntów Starostwa) zgodnie z zakresem obszarowym wskazanym podczas złożenia wniosku,
- automatyczne wygenerowanie Dokumentu Obliczenia Opłaty (dalej DOO) na podstawie danych z konta wnioskodawcy i opcji wybranych podczas składania wniosku,  
- możliwość płatności za tak utworzony DOO, co automatycznie zostanie uwidocznione w systemie Starostwa do prowadzenia Narad Koordynacyjnych, bez konieczności dodatkowego przesyłania potwierdzenia przelewu,
- możliwość pobrania protokołu z Narady Koordynacyjnej po jej zakończeniu, podpisanego cyfrowo.

Wszystko to udostępnione jest nieodpłatnie, nie wymaga wizyty w urzędzie czy podpisywania Umowy.
Niezbędne jest jedynie utworzenie konta na portalu (tutaj). System na wskazany podczas zakładania konta adres e-mailowy wyślę wiadomość z linkiem potwierdzającym założenie konta.

Aby wniosek był kompletny niezbędne jest przygotowanie wszelkich niezbędnych do wniosku dokumentów w postaci plików, z czego preferowane są pliki w formacie PDF. Prosimy o ich jednoznaczne nazwanie i dołączanie do wniosku podczas jego uzupełniania. Będą one przesyłane do gestorów sieci, gmin i innych instytucji, które na ich podstawie przedstawią swoją opinię.

Jednym z plików przesyłanych wraz z wnioskiem musi być plik dxf zawierając:
- jedynie elementy podlegające uzgodnieniu (oś przewodów, obiekty punktowe słupów. Nic ponad to!),
- plik musi być w układzie przestrzennym 2000 i musi być właściwie zorientowany przestrzennie.
Brak, lub źle przygotowane pliki spowodują nie przedłożenie wniosku na naradę koordynacyjną.


W przypadku dołączania do wniosku pełnomocnictw, niezbędne jest dokonanie opłaty skarbowej i przesłanie za pośrednictwem portalu potwierdzenia dokonania opłaty!
Miejsce i sposób wniesienia opłaty skarbowej:
Opłatę skarbowa w wysokości 17,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Mońkach:
Nr rachunku 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310
Urząd Miejski w Mońkach nie posiada kasy.
Opłaty nie należy wnosić na konto Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Złożenie wniosku przez portal, wymaga zalogowania się do portalu i krok po kroku uzupełnić niezbędne pola w module.

Kalendarz narad koordynacyjnych na dany rok dostępny jest tutaj.
Obowiązuje on zarówno dla wniosków złożonych w postaci cyfrowej jak i tradycyjnej.

W celu usystematyzowania narad koordynacyjnych wprowadzono poniższy cykliczny schemat ich organizowania:
- dla wniosków złożonych w pierwszym tygodniu,
- prowadzone będą uzgodnienia z gestorami sieci, gminami i innymi instytucjami w drugim tygodniu,
- w poniedziałek trzeciego tygodnia (lub pierwszego dnia pracującego po tym poniedziałku) będą przygotowywane protokoły z danej narady koordynacyjnej, na podstawie odpowiedzi udzielonych za pośrednictwem portalu przez gestorów sieci, gminy i inne instytucje. Dostępne będą przez moduł portalu (podpisane cyfrowo), lub w wersji drukowanej podpisane przez upoważnionego pracownika Starostwa w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mońkach.


Dzięki temu w przypadku złożenia wniosku w poniedziałek pierwszego tygodnia, w maksymalnym ustawowym okresie 14 dni będzie on podlegał naradzie koordynacyjnej w poniedziałek trzeciego tygodnia.
 
Nadal istnieje możliwość składani wniosków w sposób tradycyjny na dotychczasowych zasadach.
Aby dokonać uzgodnienia projektu na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Mońkach należy złożyć Wniosek z prośbą o dokonanie uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie urządzeń infrastruktury podziemnej i nadziemnej przez inwestora, bądź jego upoważnionego przedstawiciela
[Wzór wniosku do pobrania].
Wymagane elementy Wniosku:
We wniosku z prośbą o dokonanie uzgodnienia należy jednoznacznie określić:
1) Datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
2) Nazwę gminy, obrębu oraz numerów działek których dotyczy prośba,
3) Wskazanie ilości przyłączy i/lub sieci przedkładanych do zaopiniowania,
4) Jednoznaczne określenie płatnika, inwestora oraz projektanta dla danej inwestycji,
5) Wykaz współrzędnych punktów projektu, plik .dxf - w układzie 2000, lub zwymiarowanie projektu umożliwiające aktualizację baz GESUT.
6) Uwagi do pliku .dxf:
- format zapisu najlepiej "AUTOCAD 2004" - ewentualnie nowszy,
- w pliku .dxf powinny zawierać się jedynie warstwy z projektowanymi sieciami. Pozostałe muszą być usunięte, bez warstw zamrożonych czy niewidocznych,
- w pliku nie powinno być podpiętych plików graficznych (np. skanu mapy do celów projektowych).

Załączniki do Wniosku:
Dokumentację złożyć należy w zwartej formie (skoroszyt, teczka itp.) umożliwiającej wyjęcie kart.
Wskazane jest też podanie numeru telefonu lub adresu e-mail do kontaktu.
Do Wniosku należy dołączyć:
1) Co najmniej trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu (w przypadku wniosku skłądanego w formie tradycyjnej), opracowane na aktualnej mapie do celów projektowych. .
2) Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3) Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejącej sieci uzbrojenia terenu, warunki techniczne budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.
4) Orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.
5) Upoważnienie inwestora w przypadku występowania o uzgodnienie przez inny podmiot.
Złożenie i odbiór Wniosku (dla wniosków w formie papierowej):
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami złożyć należy w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Mońkach (w holu, na  parterze, tel. 85 727 88 22).
Po złożeniu Wniosku naliczona zostanie opłata w postaci Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO), która w postaci cyfrowej może zostać przesłana na wskazany we Wniosku adres e-mail.
Po opłaceniu DOO (sugeruję się przesłanie potwierdzenia opłaty w e-mailu zwrotnym) protokół z narady wraz z pozostałą dokumentacją będzie do odbioru w pokoju 8, na parterze Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Złożenie i odbiór wniosku przez internet opisano pod przyciskiem 'Składanie Wniosków na Naradę Koordynacyjną przez Internet''.

Komórka odpowiedzialna:
Narada Koordynacyjna
Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Juliusza Słowackiego 5a,
19-100 Mońki
parter, pokój 6, tel.85 727 88 16, 85 727 88 13
e-mail: p.stankiewicz@monki.plp.zak@monki.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

Przewodniczący: Pan Paweł Stankiewicz, pokój nr 6, tel.: 85 727 88 16
Zastępca Przewodniczącego: Pan Paweł Żak, pokój nr 9, tel.: 85 727 88 13
Wnioski o uzgodnienie projektu rozpatrywane są na najbliższym posiedzeniu Narady Koordynacyjnej.
Narady zwoływane są każdorazowo po wpłynięciu Wniosku i nie rzadziej niż w terminach podanych w kalendarzu dostępny tutaj