Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Sprawy geodetów

W celu usprawnienia weryfikacji operatów przekazywanych do PODGiK w Mońkach, przygotowaliśmy zestaw wytycznych. Wytyczne zostały przygotowane z uwzględnieniem najczęściej spotykanych nieprawidłowości w przekazywanych operatach. Nie są to więc wytyczne kompletne, obejmujące wszystkie rodzaje obiektów i wszystkie możliwe spotykany nierpawidłowości.

Poniżej pliki przygotowane dla każdej z baz danych:
- Zasady tworzenia bazy BDOT500 zalecane przez PODGiK w Mońkach v3-2019.07.08
- Zasady tworzenia bazy GESUT zalecane przez PODGiK w Mońkach
- Zasady tworzenia bazy EGiB zalecane przez PODGiK w Mońkach v2-2019.07.08

W przypadku dokonania kolejnych uzgodnień, pliki będą systematycznie aktualizowane, a informacje o wprowadzanych zmianach wyjaśniane poniżej.

W pliku dot. bazy BDOT500 dopisano dnia 2019.04.09:
- W p11 „Obiekt punkt wysokościowy naturalny”:
„Obiekty nie są powiązane relacjami z obiektami powierzchniowymi.”
- W p12 „ dodano informację:
„Obiekty powiązane są relacjami w obiektami powierzchniowymi.”

W pliku dot. bazy BDOT500 z dnia 2019.07.05 zmieniono:
- w punkcie 2 w miejscu Obiekt „inny zbiornik techniczny” pozyskiwać w przypadku zbiorników nie spełniających definicji budynku według Prawa Budowlanego oraz silosów na kiszonkę, dodano silosy na kiszonkę.
- w punkcie 5 usunięto pozycję
silos na kiszonkę.

 
 
Wzór zgłoszenia pracy geodezyjnej/kartograficznej do pobrania jest tutaj.
Klauzula informacyjna RODO przy głaszaniu prac geodezyjnych dostępna tutaj.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia będą rozpatrywane po dostarczeniu ich do Starostwa Powiatowego w Mońkach:
- osobiście, do PODGIK w Mońkach (parter, p.6),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez portal Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosku podpisanego cyfrowo.

Przy zgłaszaniu pracy poprzez portal, zgłaszający wypełnia niezbędna atrybuty, a system teleinformatyczny Starostwa automatycznie uzupełni pozostałe, związane z danymi zgłaszającego. Zgłoszenie zostanie automatycznie przesłane bezpośrednio do programu wpierającego pracę PODGiK w Mońkach.
Wzór Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonej pracy dostępny jest tutaj.
Klauzula informacyjna RODO przy Zawiadomieniu o wykonaniu zgłoszonej pracy dostępna tutaj

Wypełnione i podpisane zawiadomienie wraz z kompletem dokumentacji będącej wynikiem prac geodezyjno-kartograficznych będą podlegały bezzwłocznej weryfikacji po dostarczeniu ich do Starostwa Powiatowego w Mońkach:
- osobiście, do PODGIK w Mońkach (parter, pokój 6),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platoformę ePUAP -> Geodezja i kartografia -> Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, lub prac kartograficznych,
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez portal Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia,
W przypadku przesłania Zawiadomienia wraz z dokumentacją w postaci cyfrowej, należy pamiętać o cyfrowym podpisaniu dokumentów.
W przypadku prac, w których niezbędny jest jedynie podpis Wykonawcy, właściwym i wystarczającym będzie przesłanie kompletu danych w postaci cyfrowej, podpisanych cyfrowo przez Wykonawcę.

W PODGiK w Mońkach operaty w formie cyfrowej przechowywane są w postaci kolorowego pliku jpg, w rozdzielczości 200-240dpi.
Nazwa każdego pliku powinna mieć strukturę: nr_zgłoszenia-kolejny_nr.
Należy pamiętać o odpowiedniej liczbie cyfr znaczących w numerze kolejnego pliku.
Możliwe jest też przekazanie pracy w postaci kolorowego multi pdf-a.
Wzór wniosku dostępny jest tutaj.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca wniosku o uwierzytelnienie dostępna tutaj.
Jeśli podczas realizacji pracy geodezyjnej niezbędne okaże się zarezerwowanie nowych numerów działek, lub budynków,
można dokonać tego samodzielnie poprzez portal. Jeśli pojawiły by się jakieś problemy, proszę o kontakt z pracownikami prowadzącymi ewidencję gruntów i budynków lub PODGiK (kontakt tutaj).
Proponuję jako narzędzie do kontaktu wykorzystywać komuniaktor geoportalu. KOmunikaty te są widzine przez wszystkich pracowników wydziału.
Emaile wysyłane do konkretnego pracownika mogą w przypadku jego nieobecności w pracy być odczytywane przez dłuższy czas.

Rezerwacja numerów punktów odbywa się na zasadach dotychczaswoych, ale trwają prace nad ujednoliceniem zasad numeracji punków granicznych i umożliwieniem rezerwacji punktów samodzielnie, poprzez portal.
Zależnie od rodzaju danych, ich udostępnienie następuje w różny sposób.
Każdorazowo jednak udostępnienie danych nastąpi po opłaceniu DOO dotyczącego danego zgłoszenia pracy.
Dane wraz z licencją udostępniane są niezwłocznie.


Pliki z warstwami danych mapowych baz BDOT500, GESUT, EGIB, BDSOG z Ewmapy udostępnianie są poprzez portal,
a jeśli Wykonawcy nie korzysta z tego narzędzia, możliwe jest przesłanie ich na adres e-mail Wykonawcy.

Rastry map zasadniczych nie są udostępniane poprzez portal, lecz zależnie od ich liczby i wielkości na adres e-mail lub pdf  Wykonawcy, lub w inny uzgodniony sposób.

Skany operatów przyjętych do PZGiK, a dotyczące obszaru z zakresu opracowania danej pracy udostępniane są poprzez portal. Czynność ta nie jest w pełni zautomatyzowana. Komplet operatów dla danego zgłoszenia udostępniany jest ręcznie przez pracowników PODGIK po potwierdzeniu opłacenia DOO, nawet w przypadku opłaty poprzez portal.

Jeśli dokonali Państwo opłaty i wysłali potwierdzenie, lecz mimo tego dane cyfrowe nie są udostępnione, proszę skontaktować się z pracownikami PODGiK.

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej w całości dostępne są poprzez portal, zarówno ich współrzędne jak i opisy topograficzne.
Należy jednak pamiętać, aby liczba punktów wykorzystanych przy danym opracowaniu, była zgodna z liczbą punków wskazaną w Licencji, a więc tym samym opłaconych w DOO.

Operaty w wersji papierowej dostępne są po uzgodnieniu z pracownikami PODGiK i możliwe do przeanalizowania w tzw. pokoju geodetów, znajdującym się obok PODGIK w pokoju nr 5, na parterze Starostwa.

W pokoju geodetów znajduje się też komputer, który umożliwia przeglądanie zasobów cyfrowych PODGIK, z wyłączeniem danych osobowych. Ich wydruk możliwy jest jedynie na drukarce znajdującej się w PODGiK. Opcje zapisu danych są zablokowane.
Zainstalowano w nim programy: Ośrodek, BankOsnów, EwMapa, Winkalk.
Możliwe jest też przeglądanie różnego rodzaju danych archiwalnych, znajdujących się na serwerze PODGIK.

Wykonawca może przekazać dane do PODGIK na adres e-mail pracowników prowadzących mapę numeryczną. Właściwszym jest jednak przekazywanie plików poprzez dodanie ich do danego zgłoszenia w module portalu przeznaczonym dla Wykonawców.
Za zgodą Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego udostępniamy schemat zgłaszania pracy i obiegu dokumentów związanych z realizacją pracy geodezyjnej.
Schemat w pliku pdf dostępny jest tutaj.
Aby móc korzystać z modułu portalu powiatowego 'Przeglądanie zgłoszonych prac geodezyjnych' niezbędne jest podpisanie Umowy (wzór Umowy) w 3 egzemplarzach i przesłanie jej na adres Starostwa (ul.Słowackiego 5a 19-100 Mońki). Umowę należy przesłać w oryginale (w wersji papierowej).
Wraz z Umową należy przesłać dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień zawodowych Wykonawcy.

Ze względu na to, że prace geodezyjną może wykonywać osoba bez uprawnień, lecz wykonuje ją pod nadzorem geodety uprawnionego, w Umowie występuje zarówno Wykonawca (geodeta uprawniony) jak i Zgłaszający (osoba bez uprawnień, lecz zgłaszająca pracę).
Należy więc właściwie wypełnić Umowę.

Należy pamiętać o parafkach na każdej stronie Umowy oraz pieczątkach i podpisach na ostatniej stronie-zarówno Wykonawcy jak i Zgłaszającego.

Po maksymalnie kilku dniach od wpłynięcia wypełnionej Umowy do Starostwa, zostanie ona podpisana przez przedstawiciela Starosty, a na adres e-mail wskazany w Umowie przesłany zostanie login i hasło.
Hasło należy zmienić! Od tego momentu można korzystać z modułu dla geodety.

W dokumentacji Wydziału pozostanie 1 egzemplarz Umowy, natomiast pozostałe 2 zostaną odesłane na wskazany w Umowie adres.
 
Moduł umożliwia zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych w PODGiK w Mońkach, ich przeglądanie, generowanie DOO, uzgadnianie i udostępnianie danych i materiałów niezbędnych do wykonania pracy, pobieranie Licencji, dokonywanie opłat za w/w dane i ich pobieranie.

Po otrzymaniu od administratora loginu i hasła należy zmienić hasła na własne.

System jest intuicyjny i prosty w obsłudze, dlatego też w dalszej części pominięty zostanie opis działania poszczególnych przycisków czy funkcji modułu.
Opisano zasady działania modułu, a nie ich opis ‘krok po kroku’.
Jeśli jednak ten bardziej szczegółowy opis byłby potrzebny, proszę zgłaszać to Kierownikowi Wydziału.

Zależnie od wybranego asortymentu prac i wybranych do zakupu danych z cennika, istnieje możliwość zgłoszenia pracy w pełni automatycznie. Znaczy to, że system sam wygeneruje i udostępni dla danego zgłoszenia DOO, po opłaceniu którego wygeneruje i udostępni Licencję oraz dane z Ewmapy. Jedynie skany operatów dla danego zgłoszenia udostępniane są przez pracowników PODGiK.
System dokona automatycznego wygenerowanie DOO do zgłoszeń spełniających Jednoczenie dwa warunki:
- wybrany zostanie jeden z asortymentów prac:
2-EGiB – aktualizacja
2-EGiB – założenie
2-mapa z projektem podziału
2-mapa z projektem podziału – nieruchomości rolnej
2-rozgraniczenie nieruchomości
2-wznowienie znaków granicznych
3-aktualizacja GESUT
3-utworzenie GESUT
4-aktualizacja BDOT500
4-utworzenie BDOT500
5-tyczenie obiektu budowlanego
6-inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego
7-mapa do celów projektowych
9-inne mapy do celów prawnych

- z cennika zostaną wybrane wyłącznie elementy z pozycji: 04.1, 04.2, 04.3, 04.4, 05.1, 05.2, 05.3, 05.4, 07.1, 07.2, 08.1, 08.2, 09.1, 09.2, 09.3.1, 09.3.2, 09.4,  09.5, 09.6, 09.7, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11, 10.12,  10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 12.1, 12.2, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4.

Tylko dla w/w asortymentów i pozycji z cennika istnieje możliwość w pełni automatycznego naliczenia opłaty.

Oczywiście nie ma obowiązku zgłaszania prac przez portal, nadal można to robić tradycyjnie. Trwa to dłużej w porównaniu do zgłoszeń elektronicznych i wymaga wizyty w urzędzie.
Naliczenie opłaty może być wykonywane przez system automatycznie, lecz zawsze możliwe jest naliczenie opłaty przez pracowników PODGiK. DOO udostępniony jest przez portal dla mających do niego dostęp. Istnieje też możliwość wydruku DOO przez pracowników PODGiK.

Należy jednak pamiętać, że udostępnienie danych i Licencji jest możliwe wyłącznie po dokonaniu opłaty.
Można to zrobić na kilka sposobów:
1) Płatności można więc dokonać bezpośrednio przez portal (PayU lub PayByNet), co spowoduje automatyczne udostępnienie danych i Licencji. Zasady korzystania z płatności poprzez portal oraz ich ceny opisano na podstronie Zasad dostępu do portalu.
2) W przypadku płatności w inny sposób, należy poinformować o tym pracowników Starostwa, np. poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu jako załącznika do e-maila. Z pewnością informacja telefoniczna o tego typu e-mailu usprawniłaby załatwienie sprawy. Dane kontaktowe do pracowników Wydziału dostępne są na stronie wydziału. W takim przypadku pracownicy Wydziału muszą ręcznie uzupełnić datę płatności w systemie i tym samym udostępnić dane i Licencję.
3) Nie informując pracowników Wydziału o płatności, należy czekać na zaksięgowanie wpłaty na koncie urzędu. Dopiero wtedy pracownicy zostaną poinformowani przez Wydział Budżetowo-Finansowy o dokonanej płatności i udostępnią dane wraz z Licencją poprzez uzupełnienie daty płatności w systemie.

Dane do przelewu znajdują się na każdym DOO.

Dane do przelewu:
Starostwo Powiatowe w Mońkach
Bank Spółdzielczy Mońki
Nr konta: 45 8085 0005 0005 0210 2000 0010
Ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
Jako tytuł przelewu:  nr Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Zgodnie z zapisami Art. 40d p.4 Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 j.t.) opłata za udostępnienie danych w postaci elektronicznej nie może być niższa niż 30zł.
 
Firma Geobid sp z o.o. przygotowała plik pdf z instrukcją zgłaszania pracy geodezyjnej/kartograficznej poprzez portal.
Plik pdf dostępny jest tutaj.
Informacje o wysokości kosztów związanych z realizacją opłat wynikających z Dokumentu Obliczenia Opłaty poprzez portal opisano na podstronie 'Zasady dostępu do portalu' na dole strony w przycisku '  (link tutaj).
1) Na terenie powiatu monieckiego stosowany jest układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000, strefa 8.

2) Jako układ wysokościowy stosowany układ PL-EVRF2007-NH Amsterdam.
W układzie tym są wszystkie obiekty baz danych BDSOG, BDOT500 i GESUT.
W ramach prac przeliczeniem w/w baz danych do układu Amsterdam przyjętym do PZGiK pod Id P.2008.2020.1072 powstała m.in. mapa różnic pomiędzy układem K-85 i Amsterdam. Dostępna jest ona  tutaj oraz razem z innymi dokumentacmi w ramach wspomnianego wyżej operatu.


W roku 2014 zlecono utworzenie bazy danych osnów poziomych w układzie 2000. Prace te nie obejmowały inwentaryzacji punktów osnowy, aktualizacji opisów czy określenia rzędnych dla punktów.
Komplet informacji o punktach osnowy poziomej dostępny jest dla geodetów w module mapowym portalu.

W roku 2017 zlecono utworzenie bazy danych osnów wysokościowych. W ramach tych prac wykonano inwentaryzację punków, zaktualizowano opisy topograficzne oraz określono współrzędne w układzie 2000 punktów istniejących.
Komplet informacji o punktach osnowy wysokościowej dostępny jest dla geodetów w module mapowym portalu.

Od roku 2017 tworzona jest baza danych punktów osnowy ewidencyjnej. Punkty te są dostępne w module mapowym portalu, lecz bez dostępu do współrzędnych danego punktu. Do momentu udostępniania w portalu planów scaleniowych, informacje o tych punktach będą udostępniane w ograniczonym zakresie (numer, lokalizacja).
Punkty osnowy ewidencyjnej powstały poprzez wyrównanie ścisłe sieci w danym obrębie opartym na maksymalnie dużej liczbie punków odszukanych w terenie. Współrzędne tych punktów udostępniane są przez pracowników PODGiK i traktować je należy jako punkty referencyjne.
Obecnie punkty osnowy ewidencyjnej posiadamy dla obrębów: Doły, Łazy, Downary, Kramkówka Duża, Owieczki, Mierkienniki, Wojtówstwo, Szafranki, Białosuknie Przedmieścia i miasto Goniądz w gminie Goniądz,
oraz miesto Knyszyn.
W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wykorzystywane jest oprogramowanie firmy Geobid sp. z o.o..
Programy: Ewmapa, Ośrodek, RejCen i BankOsnów używane są w najnowszej dostępnej wersji i na bieżąco aktualizowane.

 
Na terenie powiatu monieckiego jest 7 gmin, 10 jednostek ewidencyjnych i 204 obręby ewidencyjne.
Zestawienie powyższych danych udostępniamy:
- w pliku .xls tutaj
- w pliku .pdf. tutaj
Plik xls zawiera oznaczenie obrębów, które zmodernizowano, lub objęto scaleniem wraz z zakresem wykonanych/planowanych prac
Poniżej przedstawiamy zestawienie arkuszy map w skali 1:10 000 dla powiatu monieckiego w kroju sekcyjnym układu 1965.
Jest to co prawda układ współrzędnych nie obowiązujący, lecz numery sekcji przewijają się w dokumentacji źródłowej, i może okazać się przydatny.

Plik mapy do pobrania tutaj.
Poniżej przedstawiamy wykaz numerów jednostek segregujących miejscowości rejonu monieckiego.
Numery te przewijają się w dokumentacji źródłowej, dlatego też wykaz taki może okazać się przydatny.

Wykaz do pobrania tutaj.