Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

6. Zaświadczenie w sprawie objęcia działki Uproszczonym Planem Urządznia Lasu

Zaświadczenie w sprawie objęcia działki Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach jest jednym z dokumentów wymaganych podczas sprzedaży nieruchomości.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie Zaświadczeni (doc, pdf),
- Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca zaświadczenia w sprawie UPUL dostępna tutaj.

Miejsce i sposób wniesienia opłaty skarbowej:
Opłatę skarbowa w wysokości 17,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Mońkach:
Nr rachunku 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310
Urząd Miejski w Mońkach nie posiada kasy.
Opłaty nie należy wnosić na konto Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Miejsce złożenia Wniosku:
Wypełniony Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.

Osoby upoważnione do złożenia Wniosku:
Wniosek może złożyć osobiście właściciel działki, której dotyczy Wniosek.
Właściciel ten może też działać przez pełnomocnika, wówczas pełnomocnik dołącza do dokumentów dodatkowo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z poświadczeniem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł (nr konta jak wyżej). Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym (rodzice, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Sprawy realizowane są w miarę możliwości na bieżąco, lecz nie dłuzej niż w terminie 7 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:
Pokój nr 6 (parter) tel. 85 727 88 21

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia służy zażalenie.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2018r., poz. 2129 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.).