Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

6. Zaświadczenie w sprawie objęcia działki Uproszczonym Planem Urządznia Lasu

Zaświadczenie w sprawie objęcia działki Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach jest jednym z dokumentów wymaganych podczas sprzedaży nieruchomości.

Wniosek tego typu można składać poprzez powiatowy geoportal
dostępny pod adresem monki.geoportal2.pl.
Po zalogowaniu się do portalu (tutaj) w zlewej strony, w dziale 'Pozostałe wnioski' należy wybrać przycisk 'Wnioski UPUL'.
Następnie należy:
- podać nr działki/działek, których dotyczyć ma wniosek, 
- wybrać czy wniosek mamy wydać w postaci papierowej czy cyfrowej (wersja cyfrowa do pobrania w portalu),
- dokonać opłaty 17zł również bezpośrednio w portalu (nie wymaga to dodatkowego potwierdzenia przelewu).
Tak złożony wniosek będzie realizowany zgodnie z informacjami wskazanymi we wnisoku.
W polu na dodatkowe informacje proszę o podanie  informacje o ew. wysyłce na adres inny niż adres wnioskodawcy, lub wskazania adres emaila na jaki mamy wysłać wersję cyfrową Zaświadczenia.

Nadal też wnioski można skladać tradycyjnie. Poniżej wzór wniosku, dane do przelewu oraz opis załatwienia sprawy.

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o wydanie Zaświadczenia (.doc, .pdf),
- Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
Klauzula informacyjna RODO dotycząca zaświadczenia w sprawie UPUL dostępna tutaj.

Miejsce i sposób wniesienia opłaty skarbowej:
Opłatę skarbowa w wysokości 17,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Mońkach:
Nr rachunku 35 8085 0005 0007 2964 2000 0310
Urząd Miejski w Mońkach nie posiada kasy.
Opłaty nie należy wnosić na konto Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Miejsce złożenia Wniosku:
Wypełniony Wniosek wraz z dowodem wpłaty należy złożyć:
- osobiście, do Biura Obsługi Klienta (parter, przy głównym wejściu),
- listownie na adres Starostwa (dane m.in. na głównej stronie Wydziału),
- na elektroniczny dziennik urzędowy Starostwa poprzez platformę ePUAP -> Sprawy ogólne -> Pismo ogólne do podmiotu publicznego,
- na adres e-mail Biura Obsługi Klienta, jednak tylko pod warunkiem przesłania w załączeniu wniosków podpisanych cyfrowo.

Osoby upoważnione do złożenia Wniosku:
Wniosek może złożyć osobiście właściciel działki, której dotyczy Wniosek.
Właściciel ten może też działać przez pełnomocnika, wówczas pełnomocnik dołącza do dokumentów dodatkowo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z poświadczeniem uiszczenia opłaty skarbowej 17 zł (nr konta jak wyżej). Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym (rodzice, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:
Sprawy realizowane są w miarę możliwości na bieżąco, lecz nie dłuzej niż w terminie 7 dni.

Miejsce załatwienia sprawy:
Pokój nr 6 (parter) tel. 85 727 88 21

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia służy zażalenie.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2018r., poz. 2129 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.).