Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Zasady dostępu do portalu

Starostwo Powiatowe w Mońkach posiada portal geodezyjny, który umożliwia prezentację danych
zawartych w geodezyjnych bazach danych prowadzonych przez urząd.

Portal dostępny jest pod adresem https://monki.geoportal2.pl/
Mapa powiatu dostępna jest pod adresem www.mapa.monki.pl

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://monki.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php

Portal umożliwia prezentację różnego rodzaju danych, w różny sposób, za pośrednictwem specjalistycznych modułów.
Moduły te, ze względu na zasady dostępu do nich, oferowane możliwości i przeznaczenie, podzielić można na:

Moduły dostępne w trybie publicznym, ogólnodostępne:
Umożliwia on dostęp do mapy powiatu, gdzie prezentowane są podstawowe dane, takie jak:
- granice i numery działek,
- kontury i rodzaje użytków gruntowych,
- budynki,
- elementy rzeźby terenu i sytuacji terenowej takie jak np. skarpy i rzędne terenu,
- elementy sieci uzbrojenia terenu (GESUT-Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu).
- dodatkowo prezentowane są dane udostępniane przez urzędy gmin, dotyczące ewidencji miejscowości, ulic i adresów, czy osie dróg, nazwy ulic i numery adresowe.
- zdjęcia lotnicze, aktualizowane i udostępniane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
- dane o charakterze przestrzennym od innych instytucji, takie jak: dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy Banku Danych o Lasach.

Jako tło w portalu mapowym wykorzystywana jest mapa poglądowa, udostępniana w ramach projektu Open Street Map
(przeczytaj więcej o projekcie).

W tym trybie moduł umożliwia:
- przeglądanie danych: włączanie/wyłączanie warstw,
- wyszukiwanie miejsca: po numerze działki, po adresie,
- wydruk aktualnie włączonej treści,
- pomiar odległości czy powierzchni,
- przygotowanie i skopiowanie linku do danego widoku mapy w danym miejscu,
- dodanie i prezentowanie treści innych portali, poprzez usługę WMS.

Możliwe jest też sprawdzenie i wydruk kompletu informacji opisowych o działce gromadzonych w Wydziale,
z wyłączeniem danych osobowych, poprzez użycie przycisku informacji ' i ' oraz wskazanie interesującej nas działki.
Funkcja ta wyświetla tabelę zawierającą komplet danych o danej działce i znajdujących się na niej budynkach, takie jak np.:
- nr i powierzchnia działki,
- nazwa i powierzchnia użytku,
- funkcja budynku,
- rok budowy budynku itd.

Moduł mapowy w trybie publicznym dostępny jest tutaj.
Moduł umożliwia sprawdzenie prawdziwości części dokumentów wydawanych w Wydziale w postaci cyfrowej.
Bardziej szczegółowy opis tego modułu dostępny jest na stronie dotyczącej weryfikacji podpisu, dostępnej tutaj.

 

Moduły dostęne w trybie niepublicznym, po podpisaniu Umowy ze Starostą (wzór Umowy w opisie modułu):
Moduł mapowy w trybie chronionym, w porównaniu do trybu ogólnego zawiera dodatkowe informacje i daje więcej możliwości.

Spośród najważniejszych danych dostępnych dodatkowo wyróżnić można:
- rastry map zasadniczych i ewidencyjnych,
- dane dotyczące osnowy geodezyjnej,
- mapy glebowo-rolnicze,
- informacje o właścicielu działki,
- krój sekcyjny w układzie 2000 i 65.
Zakres udostępnianych danych zależny jest od uprawnień nadanych danemu użytkownikowi.

Do dodatkowych możliwości udostępnianych w tym module należą:
- możliwość sprawdzenia kto jest właścicielem danej działki, budynku, lokalu,
- możliwość wyszukiwania działki/działek danego właściciela,
- możliwość wydruku mapy w skali, z opisem.
W przypadku innych modułów portalu, łączących się z powyższym, mogą pojawić się dodatkowe opcje.

Aby móc korzystać z modułu mapowego o rozszerzonych możliwościach, niezbędne jest podpisanie Umowy ze Starostą Monieckim.
W tym celu należy skontaktować się z Kierownikiem Wydziału (kontakt), aby ustalić możliwość podpisania Umowy i jej zakres.
 
Dane gromadzone w Starostwie Powiatowym w Mońkach, a dotyczące gruntów, budynków, lokali i użytków gruntowych można podzielić na dane opisowe i graficzne. Dane graficzne to pewnym uproszczeniu mapy, dane opisowe to odpowiednie zestawienia tabelaryczne wraz z opisami, zawierające zestaw informacji dotyczących danej, działki czy budynku.

Moduł 'Dane opisowe EGiB' umożliwia filtrowanie, przeglądanie i wydruk informacji z części opisowej tak zwanego operatu ewidencji gruntów i budynków,  a dotyczące danej osoby, lub jej działek czy budynków.
Dane w tym module aktualizowane są w odstępch dobowych. Są więc bardzo aktualne i ułatwiają jednoznaczną idetyfikację aktualnego właściciela danej nieruchomości np. pracownikom gmin korzystającym z modułu.

Aby móc korzystać z tego modułu, niezbędne jest podpisanie Umowy ze Starostą Monieckim.
W tym celu należy skontaktować się z Kierownikiem Wydziału (kontakt), aby ustalić ew. możliwość podpisania Umowy.
Każda praca geodezyjna wykonywana na terenie powiatu monieckiego musi być zgłoszona do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mońkach (PODGiK), w postaci Zgłoszenia pracy, którego wzór i treść wynika ściśle z przepisów. Geodeta informuje w nim m.in. o miejscu, zakresie i celu danej pracy. PODGiK udostępnia mu różnego rodzaju dokumenty i materiały niezbędne do wykonania danej pracy. Po jej zakończeniu geodeta przekazuje wyniki do PODGiK, gdzie są one weryfikowane i włączane do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK). Zależnie od rodzaju i trybu wykonanej i zweryfikowanej pracy geodezyjnej jej efekty zasilają bazy danych prowadzone w Wydziale bezpośrednio po ich włączeniu do PZGiK, lub z pewnym opóźnieniem, po spełnieniu pewnych dodatkowych warunków.

Ten branżowy moduł przeznaczony jest dla geodetów i ma na celu usprawnienie kontaktu, wymiany danych i informacji pomiędzy geodetą a pracownikami PODGiK.
Moduł umożliwia m.in.:
- bieżący kontakt geodetów z pracownikami PODGiK,
- zgłaszanie prac geodezyjnych i/lub kartograficznych,
- dokonywania opłaty za dane i materiały niezbędne do wykonania danej zgłoszonej pracy,
- pobieranie opłaconych danych i materiałów w postaci elektronicznej,
- przekazywanie do PODGiK danych wynikowych z realizacji danej pracy geodezyjnej.
Moduł ten ułatwia współpracę pomiędzy geodetami i pracownikami starostwa, umożliwiając wykonywanie bardzo wielu czynności przez internet, również poza godzinami pracy urzędu.
W zależności od zakresu prac i niezbędnych dla niej materiałów, obsługa danego zgłoszenia geodezyjnego może odbywać się w pełni automatycznie, lub z niewielką ingerencją pracowników PODGIK.

Wszystkie wykonywane poprzez portal czynności są automatycznie rejestrowane i zapisywane w programie
służącym do ewidencjonowanie prac geodezyjnych wykorzystywanym w codziennej pracy PODGiK.

Moduł dostępny jest jedynie dla wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych
po podpisaniu Umowy pomiędzy danym wykonawcą i Starostą Monieckim (Wzór umowy).
Moduł branżowy przeznaczony dla rzeczoznawców majątkowych.
Umożliwia on przeglądanie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości, czyli jednego z rejestrów publicznych, za który odpowiada Starosta. Zawiera on informacje o transakcjach z danego powiatu, czyli m.in. o dacie, przedmiocie i cenie sprzedaży nieruchomości.
Informacje te stanowią podstawowe źródło informacji dla rzeczoznawców majątkowych przy szacowaniu wartości nieruchomości.

Moduł umożliwia filtrowanie i analizę danych zawartych w tym rejestrze
Możliwy jest też zakup danych i opłata za nie i to w pełni automatycznie, tzn. bez ingerencji czy angażowania urzędu.

Moduł dostępny jest jedynie dla rzeczoznawców majątkowych
Szerszy opis modułu dostępny jest w dziale 'Sprawy rzeczoznawców majątkowych'.
po podpisaniu Umowy pomiędzy danym rzeczoznawcą a Starostą Monieckim (wzór Umowy).
Opis działania modułu znajduje się tutaj.
Opis działania modułu znajduje się tutaj oraz tutaj.
Moduł umożliwia komornikom sprawdzenie za pośrednictwem portalu, czy dana osoba fizyczna lub prawna,
której nieruchomości poszukuje komornik, posiada działki bądź budynki na terenie powiatu monieckiego.
Każdorazowo, gdy komornik chce uzyskać tego typu informację występuje do tut. urzędu z Wnioskiem o dostęp do nich. Opisywany tu moduł znacznie usprawnia ten proces.

Moduł nie udostępnia szczegółowych danych, numerów działek, czy lokalizacji budynków itd.
Informuje jedynie, czy w ewidencji gruntów i budynków występuje osoba spełniająca dane kryteria wyszukiwania. Umożliwia również wydruk raportu z każdego wyszukiwania, niezależnie od jego wyniku.

W przypadku negatywnego wyniku wyszukiwania, nie ma potrzeby aby komornik występował z wnioskiem do Starostwa o podanie działek/budynków danego właściciela.
W takim przypadku komornikowi wystarczy wydruk raportu z danego zapytania.
Jeśli jednak wystąpi on z pisemnym wnioskiem do Starosty, o podanie danych z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dotyczących danej osoby, pracownicy Wydziału odpiszą mu, że dana osoba nie widnieje w bazie EGiB.

Jeśli wynikiem zapytania jest informacja o tym, że dana osoba fizyczna lub prawna posiada nieruchomości na terenie Powiatu Monieckiego, komornik występuje do Starostwa z wnioskiem o podanie wypisu z operatu ewidencji gruntów i/lub budynków dla danej osoby fizycznej lub prawnej, której dotyczyło dane zapytanie.
Wniosek taki zostanie rozpatrzony, a odpowiednie dane przekazane wnioskodawcy.
Dopiero wtedy dowie się on szczegółów o poszukiwanych nieruchomościach danej osoby, takich jak nr działki, jej powierzchnia, liczba budynków itd.

Od 27 marca 2020 roku istnieje możliwość złożenia wniosku o wypis z rejestru gruntów dotyczące danej osoby bezpośrednio przez moduł zapytań komorniczych!! Wniosek taki trafi bezpośrednio do Wydziału Geodezji, gdzie zostanie rozpatrzony. Odpowiedź również udostępniona zostanie w postaci plików cyfrowych za pośrednictwem portalu!


Moduł dostępny jest jedynie dla komorników i po podpisaniu Umowy ze Starostą Monieckim (wzór Umowy).
Dostęp do modułu jest darmowy. Nie udostępnia on danych osobowych.


Na chwilę obecną moduły przeznaczone dla geodetów, rzeczoznawców majątkowych, dotyczący narad koordynacyjnych oraz moduł umożłiwiający zakup materiałów geodezyjnych umożliwiają też zakup danych i płatność za nie przez Internat za pośrednictwem usług: PayU lub PayByNet.
Zasady płatności i cenniki dla każdej z usług znajdują się poniżej.
Wyboru rodzaju usługi za pośrednictwem której możliwa jest płatność, dokonuje się w momencie opłaty.

Opis, cennik oraz inne informacje o danej usłudze dostępne są na stronie usługodawcy:
PayU - link do strony.