Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

1. Wypis i wyrys z rejestru gruntów

W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Mońkach gromadzone są informacje o działkach, budynkach, lokalach, użytkach gruntowych i klasach gruntów z terenu powiatu monieckiego.
Jest to komplet ściśle określonych w przepisach danych, takich jak powierzchnia działki, jej położenie, właściciel czy dzierżawca działki, funkcja budynku, jego powierzchnia itd.

Wypis z rejestru gruntów/budynków/lokali jest w pewnym uproszczeniu zestawieniem tabelarycznym zawierającym komplet danych o danej działce/budynku/lokalu. Jest to oficjalne wydruk z państwowego rejestru, podpisany przez uprawnionego do tego pracownika. Wypisy dzielą się na pełne i uproszczone.
Wypisy pełne zawierają klauzulę informującą o tym, że stanowi on podstawę wpisu w księdze wieczystej. Opłata za tego typu wypis to 50zł od jednostki rejestrowej. W jednej jednostce może być wiele działek tego samego właściciela.
Wypis uproszczony nie zawiera tekstu o możliwości użycia tego dokumentu w sprawach związanych z księgami wieczystymi. Jest to forma oficjalnego potwierdzenia zapisów w ewidencji gruntów. Opłata za wypis uproszczony to 15zł za pierwszą działkę; 0,8% tej kwoty dla liczb działek od 2 do 10; 0,4% kwoty bazowej dla liczby działek powyżej 10, np. opłata za wypisy uproszczone dla 15 działek to:
15*1+(0,8*15)*9+(0,4*15)*5

Wyrys z mapy ewidencyjnej jest przedstawieniem informacji gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków w postaci mapy. Zakres danych zawartych na wyrysie jest ściśle określony przepisami. Jest to oficjalny wydruk z państwowego rejestru, zawierający odpowiednie klauzule i podpisany przez upoważnionego do tego pracownika.

Wypis i wyrysy z rejestru gruntów/budynków/lokali wydawany jest właścicielowi działki/budynku, lokalu, lub upoważnionej przez niego osobie, organom administracji publicznej lub innym podmiotom, które wykażą interes prawny w dostępie do danych. Szczegółowo opisują to przepisy Art.24 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Upoważnienie musi pochodzić od notariusza lub być potwierdzone przez pracownika gminy.

Należy pamiętać, że Starosta jako organ, czy też Wydział Geodezji nie decyduje o tym kto jest właścicielem danej działki, jaka jest jej powierzchnia czy ile kondygnacji ma dany budynek itd. Naszym zadaniem jest gromadzenie w jednym, spójnym i ściśle określonym rejestrze danych, które otrzymujemy np. z sądów (np. postanowienia spadkowe), od notariuszy (akty notarialne) itd, ale też np. z dokumentacji technicznej przygotowywanej przez geodetów czy klasyfikatorów, z której jednoznacznie wynika np. ile metrów kwadratowych powierzchni zabudowy ma dany budynek.
Dodatkowo musimy posiadać w Wydziale oryginały wszystkich dokumentów potwierdzających dane z wypisu lub wyrysu i to dla wszystkich działek, budynków i lokali w powiecie od początku prowadzenia zbioru tego typu dokumentów, więc nierzadko od lat '60 XX wieku!
Można więc powiedzieć, że przez wiele lat wiele instytucji i firm spełniając swoje ustawowe obowiązki pracowało nad tym, aby otrzymali Państwo aktualne dane dotyczące swoich nieruchomości.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szczegółowy i pełny zakres danych zawartych w wypisach i wyrysach z ewidencji gruntów opisany jest § 52 Rozporządzenia  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 j.t.). W/w rozporządzenie zawiera bardzo wiele informacji/zasad o sposobie i regułach gromadzenia, aktualizacji i udostępniania danych z wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.
§  52.
1.  Wypisy, wyrysy i kopie dokumentów, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy, starosta udostępnia w postaci nieelektronicznej na tradycyjnych nośnikach danych, takich jak papier, kalka, folia, lub w postaci elektronicznej.
2.  Wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków oraz wypis z rejestru lokali oprócz informacji, zawartych w tych rejestrach, dotyczących odpowiednio jednostek rejestrowych gruntów, jednostek rejestrowych budynków lub jednostek rejestrowych lokali, zawiera:
  1) nazwę organu wydającego wypis;
  2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
  3) tytuł dokumentu - odpowiednio: "Wypis z rejestru gruntów", "Wypis z rejestru budynków", "Wypis z rejestru lokali";
  4) nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne - identyfikator arkusza ewidencyjnego;
  5) numery działek ewidencyjnych;
  6) odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali;
  7) informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych;
  8) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis;
  9) datę sporządzenia dokumentu;
  10) pieczęć urzędową organu wydającego dokument - w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej;
  11) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.
3.  Wypisom z rejestru gruntów, rejestru budynków oraz z rejestru lokali, w treści których zostaną pominięte dane podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy, nadaje się odpowiednio tytuł: "Wypis z rejestru gruntów o niepełnej treści", "Wypis z rejestru budynków o niepełnej treści", "Wypis z rejestru lokali o niepełnej treści".
4.  Wypis z kartoteki budynków oraz wypis z kartoteki lokali oprócz informacji zawartych w tych kartotekach zawiera:
  1) nazwę organu wydającego wypis;
  2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
  3) tytuł dokumentu - odpowiednio: "Wypis z kartoteki budynków", "Wypis z kartoteki lokali";
  4) nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer lub tylko numer obrębu;
  5) odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, z którą związana jest pozycja kartoteki budynków lub kartoteki lokali;
  6) numer pozycji kartoteki budynków lub kartoteki lokali;
  7) informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych;
  8) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis;
  9) datę sporządzenia dokumentu;
  10) pieczęć urzędową organu wydającego dokument - w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej;
  11) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.
5.  Wypisy z zestawień i wykazów, o których mowa w § 29, oprócz informacji zawartych w tych zestawieniach lub wykazach zawierają:
  1) nazwę organu wydającego wypis;
  2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
  3) tytuł dokumentu, na który składają się wyrazy: "Wypis z wykazu" oraz wyrazy określające nazwę wykazu;
  4) nazwę województwa i powiatu oraz w zależności od obszaru, do którego odnosi się wykaz, nazwę jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i numer lub tylko numer obrębu albo tylko nazwę jednostki ewidencyjnej;
  5) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis;
  6) datę sporządzenia dokumentu;
  7) pieczęć urzędową organu wydającego dokument - w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej;
  8) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.
6.  Wyrys z mapy ewidencyjnej oprócz odpowiedniego fragmentu mapy ewidencyjnej zawiera:
  1) nazwę organu wydającego wyrys;
  2) oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
  3) tytuł dokumentu "Wyrys z mapy ewidencyjnej";
  4) nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne - identyfikator arkusza ewidencyjnego;
  5) informację o skali mapy;
  6) oznaczenie kierunku północnego;
  7) informacje o danych ewidencyjnych przedstawionych na wyrysie, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych, oraz informacje o granicach działek ewidencyjnych lub odcinkach tych granic, które są przedmiotem sporu wykazanego w dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  8) nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis;
  9) datę sporządzenia dokumentu;
  10) pieczęć urzędową organu wydającego dokument - w przypadku gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej;
  11) podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.
7.  Wypisy, o których mowa w ust. 2 i 4, oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej organ opatruje klauzulą o treści: "Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej".
8.  (uchylony).
9.  W przypadku dokumentów w postaci nieelektronicznej, opatrzonych klauzulą, o której mowa w ust. 7, podpis, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, ust. 4 pkt 11 oraz w ust. 6 pkt 11, umieszcza się bezpośrednio pod tą klauzulą.
10.  Wypisowi z rejestru gruntów, który nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 7, a także klauzuli, o której mowa w ust. 7, nadaje się tytuł: "Uproszczony wypis z rejestru gruntów
11.  Uproszczony wypis z rejestru gruntów może obejmować jedną lub wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej gruntów albo też wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład wielu jednostek rejestrowych gruntów w granicach jednego obrębu ewidencyjnego.