Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Mońkach

Godziny pracy wydziału: poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30.
Cały wydział znajdują się na parterze budynku przy ulicy Słowackiego 5a w Mońkach.
 

Pracą Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami kieruje
pełniący obowiązki Kierownika Wydziału Pan Paweł Żak.
Wicestarosta wykonuje zadania powierzone przez Starostę, w szczególności zajmuje się problemami geodezji, architektury, ochrony środowiska i dróg.

Kontakt do wszystkich pracowników Wydziału dostępy na stronie Kontakt.


Zasady pracy Urzędu i Wydziału, określa  Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Mońkach zawarty w UCHWALE Nr 136/251/17 ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mońkach.

Poniżej przygotowane są fragmenty Regulaminu dotyczące pracy Wydziału.
Zachęcamy jednak do zapoznania się z treścią całego regulaminu (tutaj).
Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowe w Mońkach dostępny jest tutaj.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wchodzi w skład Starostwa i używa przy znakowaniu spraw symbolu „GG”.

Wydział zajmuje się różnorodną tematyką. Poniżej zakresy tematyczne poszczególnych stanowisk Wydziału:

a) prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmującej zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
-  geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (powiatowej bazy GESUT);
-  rejestru cen i wartości nieruchomości;
- szczegółowych osnów geodezyjnych;
-  zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego
-  modelu terenu,
- tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych obiektów topograficznych dla terenów miast i zwartych zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach od 1:500 do 1:5000 zharmonizowanych z innymi bazami danych,
-  standardowych opracowań kartograficznych: map ewidencyjnych i zasadniczych, w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
b) przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych z innymi organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
c) zawieranie porozumień z innymi organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawie tworzenia i utrzymywania wspólnych elementów infrastruktury technicznej przeznaczonej do przechowywania i udostępniania zbiorów danych, o których mowa w punktach poprzednich,
d) zatwierdzanie szczegółowych osnów geodezyjnych,
e) przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
f ) udostępnianie i uwierzytelnianie materiałów z zasobu,
g) przyjmowanie do zasobu opracowań, materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz zbiorów danych oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego,
h) wydawanie decyzji o odmowie przyjęcia do zasobu zbiorów danych lub innych materiałów, które zostały zweryfikowane negatywnie,
i) prowadzenie ewidencji opracowań, materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz zbiorów danych przyjętych do zasobu,
j) wydawanie licencji oraz naliczanie opłat za materiały udostępniane z zasobu,
k) wyłączanie z zasobu materiałów, które utraciły przydatność użytkową oraz przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwych archiwów państwowych,
l) organizowanie i obsługa narad koordynacyjnych, na których uzgadnia się sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
m) wydawanie decyzji o wyłączeniu z powiatowej bazy GESUT danych o sieci uzbrojenia terenu, która jest wykorzystywana wyłącznie przez ich właściciela i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu,
n) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
o) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 
a) aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
b) udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków w formie:
-  wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,
- wyrysów z mapy ewidencyjnej i kopii dokumentów uzasadniających wpisy w bazie danych operatu ewidencyjnego,
- plików elektronicznych zgodnych ze standardem określonym w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej,
c) sporządzanie zbiorczych zestawień danych z ewidencji gruntów i budynków,
d) organizowanie, koordynacja i sprawowanie nadzoru nad modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych,
e) współpraca z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
f) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
a) prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami, w tym sprzedaż, zamiana i oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddawanie w najem i dzierżawę, użyczanie, oddawanie w trwały zarząd, obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszenie jako aportu do spółek, przekazywanie tworzonym fundacjom, przekazywanie w formie darowizny, przekazywanie partnerowi prywatnemu lub spółce jako wkład własny Powiatu w celu realizowania zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
b) prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, a także przetargów na dzierżawę lub najem,
c) przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich dzierżawy lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
d) opracowywanie projektów uchwał Rady o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Zarząd po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
e) przygotowywanie materiałów w celu zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Powiatu przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych albo na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na okres 10 lat, jeśli nieruchomość została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę,
f) opracowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku stosowania przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania nieruchomości Powiatu, najmu lub ich dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata,
g) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym, określenia szczegółowych warunków udzielenia bonifikaty oraz wysokość stawek procentowych,
h) prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym w przypadku naruszenia przez osobę, której udzielono bonifikaty warunków, na jakich została ona udzielona,
i) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym partnerowi prywatnemu lub spółce, w ramach przekazania wkładu własnego podmiotu publicznego, w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
j) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prawa odkupu w stosunku do nieruchomości sprzedanych w trybie bezprzetargowym z zastosowaniem bonifikaty partnerowi prywatnemu lub spółce w ramach przekazania wkładu własnego podmiotu publicznego, w celu wykonania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
k) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczaniem wierzytelności Powiatu wobec nabywcy nieruchomości zbytej w trybie bezprzetargowym lub w drodze rokowań, któremu cenę sprzedaży rozłożono na raty,
l) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej niż stopa procentowa równa stopie redyskonta weksli stosowana przez NBP, w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej w trybie bezprzetargowym lub w drodze rokowań,
m) ustalanie na wniosek użytkownika wieczystego innego niż ustawowy lub ustalony w umowie terminu zapłaty opłaty rocznej,
n) wypowiadanie bonifikat,
o) udzielanie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
p) prowadzenie spraw związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
q) ustalanie na wniosek jednostki organizacyjnej innego niż ustawowy terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
r) wydawanie decyzji zmieniającej stawkę procentową opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w przypadku trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości,
s) przygotowywanie materiałów w celu wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w przypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
t) wydawanie decyzji w sprawie obniżenia stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w przypadku wpisania nieruchomości lub jej części składowej do rejestru zabytków,
u) przygotowywanie materiałów w celu wyrażenia zgody na podwyższenie lub obniżenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością,
v) wydawanie decyzji w sprawie pozbawienia przyznanej bonifikaty, jeżeli po oddaniu nieruchomości w trwały zarząd nastąpiła trwała zmiana celu jej wykorzystywania;
w) aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
x) ustalanie opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu w przypadku jego nabycia z mocy praw,;
y) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem jednostce organizacyjnej, której prawo trwałego zarządu nieruchomości wygasło, kwoty równej wartości nakładów na tę nieruchomość poniesionych na zabudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego,
z) przygotowywanie projektów wniosków o dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
aa) przygotowywanie projektów opinii w sprawie dokonywanego z urzędu podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu,
bb)  prowadzenie spraw związanych z ustaleniem i wypłatą odszkodowań właścicielom lub użytkownikom wieczystym działek gruntu wydzielonych pod budowę nowych lub poszerzenie istniejących dróg publicznych,
cc) prowadzenie rokowań poprzedzających postępowanie wywłaszczeniowe,
dd) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
ee) wydawanie decyzji o zezwoleniu na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody oraz prowadzenie rokowań poprzedzających wydawanie takich zezwoleń,
ff) wydawanie decyzji o zezwoleniu podmiotowi, który będzie realizował cel publiczny, na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, po wydaniu zezwolenia, o którym mowa w poprzednim punkcie Regulaminu;
gg) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa wydobywanych metodą odkrywkową, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody,
hh) udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody oraz prowadzenie działań mających na celu ich przywrócenie do stanu poprzedniego po upływie okresu takiego zajęcia i ustalanie odszkodowania za szkody powstałe wskutek tego rodzaju zdarzeń,
ii) wydawanie decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, decyzji o zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tego tytułu,
jj) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalanie opłat z tego tytułu,
kk) wyrażanie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
ll) dochodzenie zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż stanowiące podstawę udzielenia bonifikaty,
mm) wyrażanie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, o której mowa w poprzednim punkcie Regulaminu,
nn) przygotowanie informacji o stanie mienia komunalnego, w części dotyczącej nieruchomości Powiatu,
oo) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z powiatowego zasobu nieruchomości i prowadzenie windykacji należności we współpracy z Wydziałem Finansowym oraz Radcą Prawnym,
pp) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, zapłaty należności za korzystanie z nieruchomości, roszczeń ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, stwierdzenia nabycia spadku, stwierdzenia nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej – we współpracy z Radcą Prawnym,
qq) składanie wniosków o:
- założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Powiatu,
- wpis w księdze wieczystej praw do nieruchomości Powiatu,
- prowadzenie innych postępowań wieczystoksięgowych dotyczących nieruchomości z zasobu nieruchomości Powiatu;
a) prowadzi postępowania w sprawach scalenia lub wymiany gruntów,
b) przyjmuje i wypłaca dopłaty uczestnikom scalania w przypadku wydzielenia gruntów innej wartości niż przed scalaniem,
c) zwołuje zebrania dla wyboru rady uczestników scalenia, a w przypadku niewybrania rady w określonym terminie – powołuje radę uczestników scalenia,
d) upoważnia geodetów do przeprowadzenia szacunku gruntów oraz opracowania projektu scalenia, upoważnia dodatkowych rzeczoznawców do komisji,
e) rozpatruje zastrzeżenia do ustalonych zasad szacunku gruntów i wydaje postanowienia o obowiązku stosowania zasad oszacowania,
f) rozpatruje zastrzeżenia do dokonanego szacunku,
g) zwołuje zebrania uczestników scalania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zgody na dokonany szacunek gruntów, rozpatruje zastrzeżenia i wydaje postanowienia o akceptacji szacunków gruntów w przypadku niepodjęcia takiej uchwały,
h) wydaje decyzje o wydzielaniu gruntów członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej, występującymi z niej po przeprowadzeniu scalania,
i) zawiadamia księgi wieczyste o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego,
j) wydaje zgodę na dokonywanie zmian w stanie własności nieruchomości w trakcie trwania scalenia lub wymiany,
k) rozpatruje zastrzeżenia do projektów scalenia gruntów lub wymiany gruntów,
l ) wydaje decyzje o zatwierdzaniu projektu scalenia lub wymiany gruntów,
m) wprowadza uczestników scalenia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów,
n) zawiadamia uczestników scalenia o terminach zebrań, wyłożeniu do publicznego wglądu wyników oszacowania, o terminie okazania projektu scalania gruntów;
Pracownik zatrudniony na Stanowisku do Spraw Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa bierze udział w postępowaniu regulacyjnym dotyczącym spraw majątkowych między Państwem a kościołami, związkami wyznaniowymi i ich osobami prawnymi oraz prowadzi inne sprawy o zwrot nieruchomości Powiatu lub Skarbu Państwa kościołom, związkom wyznaniowym i ich osobom prawnym.
1) przekazywanie w drodze decyzji do Zasobu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa  nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu spółdzielni i osób fizycznych, a także innych niepaństwowych jednostek organizacyjnych i stwierdzanie wygaśnięcia takich decyzji;
2) wydawanie decyzji o nieodpłatnym przekazaniu Agencji Nieruchomości Rolnych lub Lasom Państwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państwa, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczonych do zalesienia;
3) przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej i prawnej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w celu ich przekazania do Zasobu Skarbu Państwa lub Lasom Państwowym;
4) przekazywanie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości rolnych przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów szczególnych;
5) wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznaniu na własność działek gruntu i działek obejmujących budynki osobom, które przekazały gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za świadczenia emerytalne;
6) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej;
7) przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie resztówki;
8) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości;
9) występowanie do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych Powiatu.
1) przygotowywanie materiałów w celu podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa;
2) występowanie do wojewody o wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
3) wydawanie decyzji o nieodpłatnym przyznawaniu na własność działek gruntu i działek obejmujących budynki osobom, które przekazały gospodarstwo rolne na Skarb Państwa w zamian za rentę lub emeryturę;
4) ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
5) zapewnianie wyceny nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
6) sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;
7) wydawanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części uznanych przez organy wojskowe za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa;
8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe;
9) przygotowywanie projektów rocznych sprawozdań Starosty z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
 
Przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
W zakresie ochrony zwierząt należy prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem zezwoleń na pozyskiwanie na terenie powiatu zwierząt wolno żyjących w celu preparowania ich zwłok.
a) ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
b) ustalanie w drodze decyzji wykazów osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, obszarów posiadanych gospodarstw, wielkości udziałów we wspólnocie,
c) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu uproszczonego planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń spółki wspólnoty gruntowej oraz wprowadzanie w nich zmian i uzupełnień uzasadnionych względami gospodarczymi;
a) sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
b) wykonuje czynności związane z zawieraniem porozumień w sprawie powierzenia nadleśniczemu Lasów Państwowych prowadzenia w imieniu Starosty spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
c) określa obowiązki właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych oraz podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów,
d) wydaje decyzje o wykonaniu na koszt właściwych nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
e) prowadzi sprawy dotyczące przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych,
f) wydaje decyzje w sprawie zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
g) wydaje decyzje w sprawie przyznania dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów, przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
h) wykonuje czynności związane z zawieraniem porozumień w sprawie powierzenia nadleśniczemu Lasów Państwowych dokonywania w imieniu Starosty Sokólskiego oceny udatności upraw leśnych oraz przekwalifikowywaniem gruntu rolnego na grunt leśny,
i) prowadzi sprawy związane z cechowaniem drewna pozyskiwanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianiem właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna,
j) wydaje decyzje o uznaniu lasu za ochronny lub o pozbawieniu tego statusu,
k) wydaje decyzje określające zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa;
l) prowadzi sprawy związane ze zlecaniem sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
m) prowadzi sprawy związane z wykonywaniem inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa,
n) wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków do wyłożonego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, składanych przez właścicieli lasów,
o) zatwierdza uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
p) prowadzi sprawy związane z nadzorowaniem wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
q) zatwierdza zmiany uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
r) wyraża zgodę na pozyskiwanie przez właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa drewna niezgodnie z planem urządzania lasu, w związku z wystąpieniem przypadków losowych,
s) wydaje decyzje o nakazaniu właścicielowi lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa wykonania obowiązków lub zadań wynikających z ustawy lub uproszczonego planu urządzenia lasu,
t) wydaje decyzje o zmniejszeniu ekwiwalentu w przypadku nabycia praw do emerytury lub renty przez jednego z małżonków będącym współwłaścicielem gruntu rolnego przeznaczonego do zalesienia oraz prowadzi sprawy związane z dokonywaniem oceny udatności upraw leśnych i przekwalifikowywaniem gruntu rolnego na grunt leśny, jeżeli zalesienia dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
u) wydaje decyzje w sprawie przekazania w zarząd Lasów Państwowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
v) wnioskuje o przekazanie w użytkowanie przez Lasy Państwowe gruntów osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
w) przekwalifikowuje grunt rolny na leśny, jeżeli jego zalesienie wykonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich;
 
a) w przypadkach określonych w ustawie Prawo łowieckie wyraża zgodę na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny,
b) wydaje i cofa zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
c) prowadzi sprawy związane z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich,
d) rozlicza czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy gruntów pod obwody łowieckie między nadleśnictwami i gminami,
e) wydaje decyzje na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;
a) gromadzenie danych, prowadzenie analiz oraz konsultacje społeczne w sprawach istotnych dla rolnictwa i rolników oraz rynków rolnych,
b) planowanie i realizacja polityki Powiatu w zakresie rolnictwa, w ramach polityki rozwoju Powiatu;
a) udzielanie zezwoleń na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji,
b) ustalanie należności i opłat za wyłączanie gruntów z produkcji oraz jednorazowego odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu,
c) ustalanie opłaty za niewłaściwe wykorzystanie warstwy próchniczej zdjętej z gruntów wyłączonych z produkcji,
d) wydawanie decyzji nakazującej zalesienie, zadrzewienie, zakrzewienie lub założenie na gruncie trwałych użytków zielonych w celu ochrony gleby przed erozją,
e) zapewnienie prowadzenia okresowych badań poziomu skażenia gleb i roślin na gruntach położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych oraz na gruntach zdewastowanych i zdegradowanych, położonych poza obszarami ograniczonego użytkowania,
f) dokonywanie rekultywacji gruntów położonych na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi,
g) przyjmowanie zawiadomień o zmianach dotyczących gruntów rekultywowanych,
h) sprawowanie kontroli stosowania przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
i) ustalanie opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lub bez decyzji zezwalającej na takie wyłączenie oraz w razie niezakończenia rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych,
j) wydawanie decyzji w sprawie ustalenia obowiązku corocznego wpłacania na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych przez osobę powodującą ograniczenie wartości użytkowej gruntów równowartości opłaty rocznej w takiej części, w jakiej nastąpiło ograniczenie wartości użytkowej gruntów,
k) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw dotyczących ochrony gruntów,
l) uzgadnianie projektów decyzji w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 
a) umieszczanie znaków informacyjnych na zabytkach podlegających ochronie;
b) prowadzenie ewidencji zabytków;
c) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku poprzez czasowe jego zajęcie do czasu usunięcia jego zagrożenia przed zniszczeniem;
d) opracowywanie projektu programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
e) ustanawianie społecznych opiekunów zabytków.