Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Aktualności

Trwa wdrożenie kolejnego modułu w portalu powiatowym, który umożliwi przeprowadzenie całej procedury Narady Koordynacyjnej za pośrednictwem internetu.
Przyśpieszy to załatwienie sprawy i wyeliminuje konieczność przyjeżdżania do urzędu przez projektantów sieci uzbrojenia terenu oraz przedstawicieli instytucji które biorą udział w Naradach Koordynacyjnych.

Planowane zakończenie prac wdrożeniowych przewidziane jest na koniec roku 2019
Informujemy, że od dnia dzisiejszego do dnia 20 października 2019 roku odblokowane będą bazy BDOT500 na gminę Jaświły oraz baza BDOT500 i GESUT na gminę Trzcianne.
Po tym terminie baza zostanie ponownie zablokowana na około miesiąc.

O ewentualnych zmianach będziemy informować.
W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) zaktualizowano wszystkie wzory wniosków dostępne na stronie Wydziału.

Dodatkowo przypominamy, że Informacja o przetwarzaniu danych w postępowaniu administracyjnym, zamieszczona jest na stronie BIP urędu, stronie internetowej Starostwa Powatowego w Mońkach (tutaj) oraz na tablicy ogłoszeń.
Zakończono prace na serwerze.
Wszystkie systemy działają sprawnie.
Geoportal odzyskał pełną funkcjonalność.

Za utrudnienia przepraszamy.
 
W związku z nieprzewidzianymi trudnościami w pracy serwera, prowadzone są prace naprawcze bezpośrednio na serwerze.
Do czasu ich zakończenia możliwe są problemy w pracy m.in. portalu.

Będziemy informować o zakończeniu brak i przywróceniu pełnej funkcjonalności serwera.
Informujemy, że baza BDOT500 dla gminy Krypno, zarówno części wiejskiej jak i miejskiej pozytywnie przeszła weryfikację w PODGiK i została przyjęta do PZGiK.
Tym samym niekatualna jest informacja z dnia 26.06.2019 roku.
Informujemy, że baza BDOT500 dla gminy Knyszyn, zarówno części wiejskiej jak i miejskiej pozytywnie przeszła weryfikację w PODGiK i została przyjęta do PZGiK.
Tym samym niekatualna jest informacja z dnia 11.07.2019 roku.

 
Od 31.07.2019 roku proszę o wybieranie podczas zgłaszania prac w miejsce pozycji z cennika
09.3.1
pozycji
11.13 (wypis uproszczony) dla działek
11.12 (wypis z kartoteki budynków/lokali). dla budynków i lokali.

 
Awaria usunięta, poniższy wpis jest więc nie aktualny.
------------------------------------------------
Dzień dobry

dziś, tj. 26.07.2019 roku mamy awarię serwera, która potrwa prawdopodobnie do późnych godzin popołudniowych.
W związku z tym nie działają systemy wykorzystywane w Wydziale, w tym portal.

Za utrudnienia przepraszamy.
 
Od dnia 11 lipca 2019 roku (czwartek) na okres około 2 tygodni zablokowana będzie baza BDOT500 prowadzona dla części wiejskiej gminy Knyszyn.

O ewentualnych zmianach będziemy informować.
Zaktualizowano plik z wytycznymi PODGiK w Mońkach dot. tworzenia obiektów bazy BDOT500.
Dostępny jest w zakładce 'Sprawy geodetów',  w podpunkcie 1' Wytyczne PODGIK przy tworzeniu obiektów baz danych' w opisie
'Zasady tworzenia bazy BDOT500 zalecane przez PODGiK w Mońkach-v2-2019.07.05'
http://geodezja.monki.pl/1-wytyczne-podgik-przy-tworzeniu-obiektow-baz-dany

Na poniższej stronie są też informacje o zakresie zmian w stosunku do pliku poprzedniego.
 
Od jutra (27.06.2019 roku) na okres około 2 tyg. (tj. do 10.07.2019 roku) zablokowana zostanie baza BDOT500 gminy Krypno.
Jest to związane z realizacją prac zleconych przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego.

O wszelkich zmianach będziemy informować.
Starostwo Powiatowe w Mońkach informuje, że od dnia 25.06.2019 roku prze okres około 2 tyg (czyli do 09.07.2019 roku)  zablokowana będzie baza BDOT500 miasta Knysyzn. Nie będą więc wporwadzana treść nowych operatów do w/w bazy.

O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.
Dnia 07 czerwca 2019 roku (piątek) Komisja powołana Zarządzeniem Starosty Monieckiego odebrała protokolarnie bazę BDOT500 dla 16 obrębów ewidencyjnych w gminie Jasionówka.
Tym samym cały obszar gminy pokryty jest bazą BDOT500.

O zatrzymaniu baz dla kolejnych gmin (jednostek) będziemy informować na bieżąco.
W związku z weryfikacją opracowania polegającą na założeniu bazy BDOT500 dla gminy Jasionówka do odwołania wstrzymane jest zasilenie w/w bazy danych dla wskazanej gminy.
Przewidywany termin zatrzymania powyższej aktualizacji to co najmniej 2 tyg (do 17 czerwca).
Będziemy informować o odbiorach i aktualizacji powyższej bazy.

Przypominam też, że zgodnie z umowami ZPWP-Wykonawcy do 1 lipca ma być wykonana praca polegająca na założeniu bazy BDOT500 (i GESUT jeśli jej nie ma) dla pozostałych gmin powiatu.
Zważywszy na okres weryfikacji powyższych prac i ewentualne kolejne iteracje w odbiorach prac, proszę liczyć się z tym, że prace te mogą potrwać kilka tygodni dłużej niż wynika to z terminów ich realizacji. Każdorazowo będzie to wiązało się ze wstrzymywaniem aktualizacji poszczególnych baz.
Będziemy o tym każdorazowo infomrować.
 
 
W związku z tego typu zapotrzebowaniem, przygotowano upoważnienia dla właścicieli działek, którzy ubiegają się o objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym, a którzy z różnych względów nie mają możliwości osobistego udziału w postępowaniu scaleniowym prowadzonym w danej wsi.

Przygotowano dwa rodzaju upoważnienia:
1) do złożenia wniosku o objęcie postępowaniem scaleniowym (do pobrania tutaj), które jednak na dalszych etapach prac i podczas różnego rodzaju głosowań nie będzie wystarczające i niezbędny będzie osobisty udział właściciela lub kolejne upoważnienie;
2) do reprezentowania właściciela działki w całej procedurze scaleniowej (do pobrania tutaj).

Wystarczającym będzie wypełnienie i przedłożenie jednego ze wzorów upoważnienia (tylko do złożenia wnisku, lub pełnego).

Sugeruje się, aby każde tego typu upoważnienie przygotować w dwu egzemplarzach, tak aby jeden został w aktach sprawy w Starostwie, a drugi został zwrócony właścicielowi/współwłaścicielowi działki, będąc dla niego potwierdzeniem upoważnienia innej osoby do reprezentowania go przy procedurze scaleniowej.

Upoważnienia tego typu można przekazać przez osobę upoważnioną, lub przesłać bezpośrednio na adres urzędu, tj.:
Starostwo Powiatowe w Mońkach
ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
Wraz z upoważnieniem można dołączyć pismo z informacją na jaki adres ma być zwrócony 2-gi egzemplarz upoważnienia.
 
Starosta Moniecki zawiadamia, że 29 października 2018 roku  o godzinie 9:00 w świetlicy wiejskiej wsi Przytulanka
obędzie się zebranie uczestników scalenia gruntów obiektu Przytulanka i inne.
Związane ono będzie z przeprowadzeniem czynności okazania na gruncie projektu scalenia gruntów wsi:
Przytulanka, Ciesze, Rusaki i wybranych działek we wsiach Sikory i Waśki.
Okazanie kontynuowane będzie w dniach 29, 30 i 31 października 2018 roku.
Szczegółowy opis zagadnień poruszanych podczas spotkania oraz omówienie dalszych czynności
po w/w okazaniu granic, opisano w Obwieszczeniu Starosty Monieckiego
nr GG.6622.5.20.2017 z dnia 25 września 2018 roku do pobrania TUTAJ.
 
Starosta Moniecki zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące scalenia i wymiany gruntów na terenie wsi Sobieski, Rybaki i Żodzie w gminie Mońki.

Celem spotkania jest poinformowanie mieszkańców w/w wsi o możliwości ubiegania się przez Starostę Monieckiego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na prace scaleniowe (geodezyjne) i zagospodarowanie poscaleniowe (głównie budowę i przebudowę dróg gminnych). Warunkiem ubiegania się o tego typu środki jest zebranie od mieszkańców wsi wniosków o objęcie ich działek postępowaniem scaleniowym.

Obecnie prace tego typu realizowane są na terenie wsi Przytulanka, Ciesze i Rusaki w gminie Mońki oraz we wsi Brzeziny w gminie Trzcianne. Łącznie otrzymane na te prace dofinansowanie to ponad 20 milionów złotych, z czego około 5 milionów złotych przeznaczonych jest na roboty geodezyjne i około 15 milionów złotych na drogi.
Projekty te są obecnie na końcowym etapie prac geodezyjnych, a w przyszłym roku rozpoczną się prace nad budową i przebudową dróg. W związku z tym planowane jest ubieganie się o nowe środki dla kolejnych wsi.

Na spotkaniu będą przedstawiciele Starosty Monieckiego oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku, jako wykonawcy prac geodezyjnych. Omówione zostaną zasady ubiegania się o środki oraz zakres i charakterystyka prac scaleniowych. Podczas spotkania wyjaśnione zostaną zasady składania w/w wniosków oraz będzie możliwość ich wypełnienia.

Spotkanie ma charakter informacyjny, a w przypadku zainteresowania ze strony właścicieli działek w w/w wsiach, w późniejszym terminie wszczęta zostanie oficjalnie przez Starostę Monieckiego procedura scaleniowa. Uzależnione jest to jednak od liczby złożonych wniosków.
Zebranie odbędzie się 21 września 2018 roku (piątek) o godzinie 10:00 w świetlicy wiejskiej wsi Rybaki.

Wniosek należy pobrać ze strony, wydrukować i uzupełnić.
Wniosek może wypełnić tylko właściciel działki, ew. upoważniona przez niego osoba. W takim przypadku do Wniosku niezbędne jest dołączenie wypełnionego upoważnienia.
W przypadku kilku właścicieli/współwłaścicieli, wniosek musi złożyć każdy z nich.
Jeśli jeden gospodarz posiada działki w kilku wsiach, wnioski składa dla każdej wsi.


Treść zaproszeń przekazanych sołtysom wsi do pobrania tutaj.
Wzór Wniosku do pobrania tutaj.
Wzór upoważnienia do pobrania tutaj.
 
W związku ze wznowieniem/wyznaczeniem punktów granicznych działek przyległych do drogi krajowej nr 65 na odcinku Mońki-Knyszyn firma geodezyjna realizująca powyższe prace zawiadamia o wykonywaniu czynności w terenie.
Wykaz działek oraz terminów prac dla poszczególnych działek dostępny jest w załączniku do pobrania tutaj.
Na stronie z adresami firm z branży geodezyjno-kartograficznej oraz klasyfikatorów gruntów i rzeczoznawców majątkowych (link) umieszczono przykładowy wzór pisma będącego prośbą o umieszczenie ich danych na powyższej stronie.
Zainteresowane firmy proszone są o uzupełnienie pisma i przesłanie go na adres Starostwa.
Do BankuOsnów (BDSOG) dodano dwa brakujące punkty:
1778-6122
1778-6131.
Punkty posiadają opisy topograficzne.
Witamy na nowej stronie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mońkach.
Stronę zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający poszukiwanie na niej informacji.
Proszę o informacje w przypadku nieprawidłowości w działaniu strony, lub jej treści - postaramy się to naprawić.
Jeśli mają Państwo pomysły lub sugestie co do treści strony-również proszę o taką informację.
'Słownik pojęć' jako strona z wyjaśnieniami/definicjami ustawowymi będzie sukcesywnie rozbudowywana.
Zapraszam do korzystania ze strony Wydziału.

Paweł Żak
p.o. Kierownika Wydziału