Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

5. BDOT500 i GESUT

GESUT - Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu.
Jednym z zadań Starosty w zakresie geodezji jest prowadzenie różnego rodzaju baz danych. Jedną z nich jest baza danych w której przechowywane są informacje o sieciach uzbrojenia terenu, czyli wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, ciepłowniczej i innych. Zakres tych informacji jest ściśle określony w przepisach prawa.
Przy mapie prowadzonej w komputerze, lecz będącej zbiorem warstw, a nie obiektów bazy danych zawierającej np. przewody wodociągowe, możliwe są bardzo proste operacje, takie zmiana grubości linii, zmiana koloru czy też wyłączenie warstwy z np. hydrantami. Nie ma możliwości filtrowania elementów takiej mapy, gdyż nie zawiera ona informacji innych niż położenie kresek odpowiadających odcinkom sieci wodociągowej.
Zbieranie jednak informacji o wspomnianej sieci wodociągowej w formie bazy danych, powoduje, że gromadzone są w jednym miejscu informacje o lokalizacji przewodów, zaworów, słupów itd., ale też bardzo dużo dodatkowych informacji, jak np. średnica przewodu, data pomiaru, rodzaj napięcia w przewodzie energetycznym, czy metoda pomiaru. Dzięki temu, że wszystkie te informacje są spójne i ze sobą połączone, możliwe jest filtrowanie danych. Można więc wybrać np. tylko przewody o danej średnicy i je wyświetlić,  wydrukować, wyeksportować itd.
Tak gromadzone informacje o sieciach są ogromnym usprawnieniem pracy dla właścicieli sieci, czyli firm zajmujących się dystrybucją prądu, wody czy gazu itd. Dzieje się tak dlatego, że firmy te mogą potraktować dane GESUT jako dane podstawowe i do nich dodać zestaw informacji branżowych, przydatnych do zarządzania, kontrolowania czy obsługi danej sieci. Wszystkie te dane tworzyłyby zestaw spójnych danych ułatwiających zarządzanie, kontrolę czy planowanie prac.
W chwili obecnej baza GESUT założona jest w powiecie monieckim dla miast: Goniądz, Knyszyn i Mońki oraz gmin (wiejskich części gmin): Jasionówka, Jaświły, Krypno, Mońki i Knyszyn oraz we wsi Dawidowizna w gminie Goniądz. Prace te zostały zrealizowane w ramach realizacji projektu K-GESUT o których można poczytać tutaj. Na pozostałej części powiatu prace te będą realizowane w ramach projektu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego, o którym można poczytaj tutaj.
Obiekty na mapę wprowadzono na podstawie archiwalnej dokumentacji z pomiarów geodezyjnych, które gromadzone są w archiwach urzędu. Ich codzienna aktualizacja następuje poprzez tworzenie obiektów bazy GESUT przez pracowników Wydziału, na podstawie bieżących pomiarów wykonywanych przez geodetów i przekazywania wyników ich pracy do Starostwa.

BDOT500 - baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000
Jest to, tak jak w przypadku GESUT, zestaw informacji gromadzonych w formie bazy danych. Tutaj jednak są to informacje o obiektach takich jak drzewa, jezdnie, chodniki, schody, skarpy itd. Czyli wszystko co nie stanowi elementu ewidencji gruntów i budynków, elementów GESUT i nie jest osnową geodezyjną. W przepisach wymienione są bardzo precyzyjnie rodzaje obiektów jakie mogą znajdować się w tej bazie danych.
Również w tym przypadku w jednym miejscu (bazie danych) gromadzone są informacje zarówno o położeniu jak i inne parametry, takie jak np. rodzaj nawierzchni chodnika. Tak więc i tutaj możliwe jest filtrowanie informacji, tak aby wyświetlić tylko np. chodniki z płyt betonowych.
Większość informacji które posiada Wydział o obiektach topograficznych, zgromadzonych jest nie w formia bazy danych, lecz na zasadzie listy warst, gdzie każdemu rodzajowi obiektu odpowiada oddzielna warstwa. I tak np. wszystkie chodniki są na jednej warstwie, opis chodnika ('ch.bet.') jest na innej warstwie tekstowej, wszystkie drzewa liściaste znajdują się na kolejnej warstwie itd. Ten zestaw danych nie jest już aktualizowany.
W chwili obecnej dla terenu powiatu monieckiego baza BDOT500 założona jest dla 3 obrębów: Krzywa i Kujbiedy w gminie Jasionówka oraz Dawidowizna w gminie Goniądz. Dla pozostałej części powiatu monieckiego baza ta ma być założona w wyniku realizacji projektu Związku Powiatów Wojwództwa Podlaskiego, o którym można poczytać tutaj. Niemniej jednak wyniki każdego pomiaru geodezyjnego wprowadzane są jako obiekty bazy BDOT500 przez pracowników Wydziału, tak aby sukcesywnie ją aktulizować. To, w połączniu z pracami wykonywanymi w ramach Związku pozwoli na prowadzenie i bieżącą aktualizację baz BDOT500 dla terenu całego powiatu.

Elementy obiektów baz BDOT500 i GESUT tworzą wraz z elementami ewidenji gruntów i budynków oraz osnów geodezyjnych mapę zasadniczą.

Definicje, szczegółowe zbiory danych gromadzonych w bazach BDOT500 i GESUT czy sposoby ich aktualizacji zawierają przytoczone poniżej przepisy.

USTAWA
z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne
Dz.U.2017.2101 j.t.
Art.  4.
1a. 
Dla obszaru całego kraju zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące:
3) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
1b.  Dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakłada się i prowadzi w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, zharmonizowane z bazami danych, o których mowa w ust. 1a.
1ba.  W bazach danych obiektów topograficznych, o których mowa w ust. 1b, gromadzi się także dane stanowiące wynik geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych innych niż budynki i sieci uzbrojenia terenu, położonych na terenach wiejskich poza obszarem zabudowy zwartej oraz przeznaczonym pod zabudowę.

Art.  7d.
Do zadań starosty należy w szczególności:
1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:a) prowadzenie dla obszaru powiatu:
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3, zwanej dalej "powiatową bazą GESUT",
b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7 i 10 oraz ust. 1b,


O bazie GESUT szczegółowo mówi Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 roku w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938).
O bazie BDOT500 szczegółowo mówi Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2015.2028).
To właśnie w tym rozporządzeniu pojawia się skrót 'BDOT500':
§  1. Rozporządzenie określa:
1) zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000, zwanej dalej "BDOT500", oraz organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy;